Rīgā notiks projekta INSURE partneru tikšanās

Šī gada 4. - 6. oktobrī Rīgā notiks projekta INSURE partneru sanāksme, kurā tiks apspriesti paveiktie darbi un iegūtie rezultāti. Projekta ietvaros līdz šim ir uzsāktas vairākas aktivitātes, piemēram, piesārņoto vietu prioritizācijas stratēģijas izstrāde, pilotteritoriju izpēte, piesārņoto vietu uzraudzība, piesārņojošo vielu robežvērtības piesārņotajās vietās u.c.

Projekta INSURE (“Inovatīva, ilgtspējīga sanācija”/ “Inovative Sustainable Remediation”) mērķis ir uzlabot un palielināt piesārņoto vietu sanāciju, tādējādi samazinot bīstamo vielu nokļūšanu Baltijas jūrā. Projektā ir iesaistīti septiņi partneri no trīs Baltijas jūras reģiona valstīm – no Zviedrijas piedalās Esterjētlandes reģionālā pašvaldība (projekta vadošais partneris) un Motala pašvaldība, no Latvijas piedalās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Vidzemes plānošanas reģions un Valmieras pilsētas pašvaldība, no Somijas piedalās Populus group Oy un Helsinku universitāte.

Piesārņotās vietas, kas satur bīstamas vielas, apdraud vidi visās valstīs, kas atrodas pie Baltijas jūras. Piesārņojuma veids un izcelsme atšķiras dažādās valstīs, tomēr tiek uzskatīts, ka tas galvenokārt nāk no vecām rūpnīcām, militārām bāzēm vai citām piesārņojošām aktivitātēm. Visu projektā iesaistīto valstu uzdevums ir iegūt labākas zināšanas par problēmas risināšanu. Katram no projekta partneriem ir unikāla pieredze, zināšanas un kompetence, ko apvienojot var atrast jaunus un inovatīvus risinājumus piesārņoto vietu attīrīšanā.

Projekta rezultātā piesārņotajās vietās jāsamazina bīstamo vielu ietekme uz vidi. Samazinot noplūdi no piesārņotajām vietām pazemes un virszemes ūdeņos, tiks samazināta arī bīstamo vielu ieplūde Baltijas jūrā. Rezultāti tiks sasniegti trijās projekta tēmās: ilgtspējīga sanācija, vadības metodes un inovatīvi tehniskie risinājumi.  Visi trīs projekta posmi sekmēs rezultātu sasniegšanu, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu ieplūdi Baltijas jūrā.

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” galvenie uzdevumi projektā:

  • jaunas datu bāzes izveide par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām; datu bāzes forma būs lietotājiem draudzīga, un informācija būs viegli atjaunojama;
  • mobilās aplikācijas izveidošana; mobilā aplikācija sniegs lietotājiem piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu precīzu atrašanos;
  • gruntsūdeņu piesārņojuma modeļa ieviešana.

Projekta kopējais budžets EUR 1 906 751, ko līdzfinansē Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam. Projektu īsteno no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032044

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv