Sagatavotie un iesniegtie ziņojumi

Saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija), dalībvalstīm, t.sk. Latvijai, katru gadu Konvencijas sekretariātam ir jāsniedz inventarizācija par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām un oglekļa dioksīda piesaisti valstī.

Latvijas inventarizācijā iekļautas gan tiešās SEG (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6), gan netiešās SEG (NOx, CO, NMGOS) un SO2, kas aprēķinātas laika posmam sākot no 1990. gada līdz gadam x-2 (piemēram, 2019. gadā par 2017.gadu), ņemot vērā to globālo sasilšanas potenciāla (GSP) koeficientus 100 gadu periodam. Emisiju datu ziņošanai tiek lietota kopējā ziņošanas formāta programmatūra (CRF Reporter).
SEG emisiju inventarizācija ir sagatavota saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (KPSP) izstrādātajām  aprēķinu metodoloģijām, kas noteiktas ar Līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu 24/CP.19.
Atbilstoši Konvencijas ziņošanas vadlīnijām SEG emisijas tiek apkopotas par šādām tautsaimniecības nozarēm (sektoriem):

1.    Enerģētika;
2.    Rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana;
3.    Lauksaimniecība;
4.    Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM);
5.    Atkritumu apsaimniekošana.
 

Iesniegto inventarizāciju kopsavilkumi:

Pilni ziņojumi Konvencijas sekretariātam:

2008. gads – ziņojumsemisiju dati

2009. gads – ziņojumsemisiju dati

2010. gads – ziņojumsemisiju dati

2011. gads – ziņojumsemisiju dati

2012. gads – ziņojumsemisiju dati

2013. gads – ziņojumsemisiju dati

2014. gads – ziņojumsemisiju dati

2015. gads – ziņojumsemisiju dati

2016. gads – ziņojumsemisiju dati

2017. gads – ziņojumsemisiju dati

2018. gads – ziņojumsemisiju dati

2019. gads – ziņojumsemisiju dati

2020. gads – ziņojumsemisiju dati

Aptuvenās SEG inventarizācijas par X-1 gadu

2014. gads

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads         Kopsavilkums

2019. gads         Kopsavilkums