Salaspils kodolreaktors

Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts „Salaspils kodolreaktors”

Salaspils kodolreaktors (turpmāk - SKR), kas atrodas Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā, ir VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) valdījumā. SKR atrodas iežogotā un apsargātā teritorijā, kurā ir ēku komplekss. Kopējā SKR teritorija ir 4,1872 ha.

SKR teritorijā atrodas arī Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija, kurā tiek veikta dozimetriskās kontroles aparatūras kalibrēšana. Laboratorija strādā 2 speciālisti. SKR objekta apsaimniekošanu veic 3 LVĢMC darbinieki, kas kodolreaktorā strādā jau daudzus gadus.

SKR atrodas Salaspils novada (aptuveni 25000 iedzīvotāji) teritorijā. SKR no Salaspils pilsētas dzelzceļa stacijas atrodas 2,5 km attālumā, un tuvākās daudzdzīvokļu mājas ir 1,2 km attālumā. SKR apkārtne ir mežaina un purvaina, reaktora ēka ir uzbūvēta paaugstinātā vietā uz cietas dolomīta grunts. SKR tuvumā ir novērotas karsta parādības, apmēram 200 m attālumā atrodas kvalitatīva ģipša iegulas. Seismiskas aktivitātes reaktora teritorijā nav novērotas.

SKR galvenās ēkas būvniecība notika vairākos etapos. Kodolreaktora ēka uzcelta 1961.gadā. Laboratoriju piebūve uzbūvēta 1964.gadā. Kritiskā stenda (šobrīd demontēts) piebūves celtas 1967. un 1972.gadā. Otra zinātnisko laboratoriju piebūve celta 1985.gadā. 1986.gadā pabeigts sanitārās caurlaides korpuss.

Pēc SKR apturēšanas 1998.gadā un SKR likvidēšanas un demontāžas koncepcijas apstiprināšanas 1999.gadā, tika uzsākts SKR demontāžas process. Koncepcija tika aktualizēta 2004.gada 30.novembrī (Ministru kabineta rīkojums Nr.958). Atbilstoši atbalstītajam SKR likvidēšanas variantam, tika veikts SKR ietekmes uz vidi novērtējums.

Ietekmes uz vidi novērtējums 2004.g.

Ietekmes uz vidi novērtējums kopsavilkums

Atzinums par ziņojumu

Laikā no 1999.gada līdz šim brīdim demontāžas procesā ir paveikts:

  1. demontēts 2.dzesēšanas kontūrs;
  2. demontēts 1.dzesēšanas kontūrs un siltummaiņi, kas lietoti ūdens attīrīšanai;
  3. demontētas reaktora vadības un aizsardzības sistēmas un jonizācijas kameras;
  4. demontēti vertikālie eksperimentālie kanāli;
  5. demontētas zinātniski eksperimentālās iekārtas un to bioloģiskā aizsardzība.

Svaigā kodoldegviela tika izvesta uz Krievijas Federāciju 2005.gadā, savukārt 2008.gadā lietotā kodoldegviela no SKR izvesta uz Krievijas Federāciju. No 2010.gada finansējuma trūkuma dēļ likvidēšanas process ir apstājies. Pašreizējos apstākļos tiek nodrošināta droša SKR apsaimniekošana. SKR likvidēšanas un demontāžas laikā radušos radioaktīvos atkritumus, kā arī pārējos radioaktīvos atkritumus, kuri rodas Latvijā, apglabā radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, kuras apsaimniekošanu arī veic LVĢMC.

Laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.aprīlim SKR bija nodots apsaimniekošanā Latvijas Universitātei, kura plānoja SKR teritorijā izveidot jaunu zinātnisko centru, tomēr tirgus apstākļu izmaiņu dēļ šīs ieceres realizācija tika pārtraukta. Apsaimniekošanu tagad veic LVĢMC.

Lai turpinātu darbu pie SKR likvidēšanas, 2015. gadā Ministru kabinets[2] atbalstīja finansējuma pārdali SKR likvidēšanas dokumentācijas sagatavošanai (t.sk. likvidēšanas plāna un būvprojekta izstrādei). SKR likvidēšanai nepieciešamo būvatļauju izsniegs un projekta akceptēšanu nodrošinās Valsts vides dienests[3].

2015.gadā 30.novembrī Saeima atbalstīja finansējuma piešķiršanu SKR likvidēšanas pabeigšanai. Paredzams, ka 2016.gadā tiks izplānoti visi nepieciešamie SKR likvidēšanas darbi un pēc plānošanas pabeigšanas 2017.gadā tiks uzsākta likvidēšanas realizācija, kas varētu ilgt vairākus gadus.

LVĢMC nodrošina arī vides radiācijas monitoringu SKR teritorijā un ārpus tās. Monitoringa ietvaros augsnē, gruntsūdenī, lietus ūdenī un kanalizācijas ūdenī tiek mērīts beta un gamma starojums, kā arī tritija koncentrācija.

Salaspils kodolreaktora monitoringa pārskats par 2015.g.

Salaspils kodolreaktora monitoringa pārskats par 2016.g

Salaspils kodolreaktora monitoringa pārskats par 2017.g.

Salaspils kodolreaktora monitoringa pārskats par 2018.g

Salaspils kodolreaktora monitoringa pārskats par 2019.g[1] Ietekmes uz vidi novērtējums tika akceptēts Ministru kabinetā ar 2007.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.467 „Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu”.

[2] MK 2015.gada 20.maija rīkojums Nr.270 “Par apropriācijas pārdali”

[3] MK 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”