SSDL pakalpojumi

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” (LVĢMC) sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija (SSDL) sniedz pakalpojumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.693.

Akreditācijas sfēras:

  1. Akreditācijas sfēra kalibrēšanā reglamentētā sfērā: gamma starojuma, rentgenstarojuma, alfa un beta starojuma dozimetru, radiometru un mērlīdzekļu kalibrēšana (MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu", 25.08.2008.).

  2. Akreditācijas sfēra testēšanā reglamentētā sfērā: dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētības testēšana.

  3. Akreditācijas sfēra testēšanā nereglamentētā sfērā: radiācijas līmeņa signalizatoru testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētības testēšana.

SSDL ir aprīkota ar kalibrēšanas, testēšanas u.c. šiem mērķiem nepieciešamām iekārtām tā, lai pilnībā nodrošinātu objektu kalibrēšanu/testēšanu visā darbības sfērā. Etaloni kalibrēti vai metroloģiski atestēti kompetentās organizācijās, kas nodrošina rezultātu izsekojamību līdz starptautiskiem vai nacionālajiem mērīšanas etaloniem.

SSDL ir Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras un Vispasaules Veselības Organizācijas (SAEA/WHO) SSDL tīkla oficiāls dalībnieks.

SSDL personāls ir profesionāls un pieredzējis radiācijas mēriekārtu kalibrēšanā un testēšanā. Lai nodrošinātu iegūto rezultātu pareizību un precizitāti, laboratorija ir ieviesusi iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu un regulāri piedalās starptautiskās starplaboratoriju salīdzinošās programmās (SAEA).

Citi pakalpojumi:

SSDL klienti var saņemt:

  1. Konsultācijas par gamma, alfa un beta starojuma dozimetru/radiometru kalibrēšanu/testēšanu, par telpu dozimetriju.

  2. Rezultātu atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtējumu.

Kalibrēšanas/testēšanas sertifikāti/pārskati:

  1. Ir noformēti atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.

  2. Ietver informāciju par kalibrēšanas/testēšanas principu un rezultātu nenoteiktību 95% ticamības līmenī.

  1. Kalibrēšanas sertifikāti tiek sagatavoti gan latviešu, gan angļu valodā.

  2. Pēc klienta vēlēšanās testēšanas pārskatus var sagatavot gan latviešu, gan angļu valodā.

Papildus informācija par pakalpojumu sfēru -  pa tālruni 67945881.

SSDL atrašanās vieta: Miera iela 31, Salaspils, LV – 2169.

Kontaktinformācija :
VSIA „ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Laboratorija
Miera iela 31, Salaspils, LV – 2169

Vadošais metroloģijas inženieris: Oksana Skripnika, e-pasts: oksana.skripnika@lvgmc.lv