Bīstamie atkritumi

Valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdevums ir nodrošināt valsts bīstamo atkritumu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

LVĢMC veic šādu objektu apsaimniekošanu:

  • Gardenes bīstamo atkritumu novietne;
  • Kņavas bīstamo atkritumu novietne;
  • Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss.

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veic Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) administrēšanu. Nodrošinām BAPUS darbību, veicam sistēmas lietotāju reģistrāciju un lietotāju atbalstu. BAPUS tiek reģistrēti bīstamo atkritumu pārvadājumi Latvijas teritorijā, tiek uzskaitīti pārvadāto atkritumu daudzumi un veidi. Sistēmas lietotāji ir bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kā arī institūcijas, kuras veic bīstamo atkritumu aprites kontroli. BAPUS darbības pamatā ir Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Informācija par reģistrēšanos Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā un sistēmas lietošanu

BAPUS lietotāju saraksts uz 20.04.2018.
Dzintarjūra SIA EKO STEEL SIA
Venteko SIA Vējdole SIA
Lampu demerkurizācijas centrs SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija SIA
BAO AS Nordic Recycling SIA*
TM Capital SIA LatRosTrans SIA 
Bīstamo atkritumu serviss SIA Transsib SIA
Eko Sistem Serviss SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts SIA
Baltik Eko Group SIA* PARS ECO SIA
Eko Osta SIA Ragn-Sells
Kurzemes eļļas SIA PCE SIA
Eko Latgale SIA E.Operators SIA*
Zaao Systems SIA* Eco Baltia vide SIA
Dīlers SIA (A Holding AS)* Ķilupe SIA
Corvus Company SIA Viduskurzemes AAO SIA
Ventamonjaks Serviss SIA Zemgales EKO SIA
Auto Starts tirdzniecība SIA Vides serviss SIA
Saujiņa SIA Dobeles komunālie pakalpojumi SIA
Clean R SIA Fero M SIA
E Daugava SIA J.E.F. SIA
LSEZ SIA DG Termināls Saslaukas transports SIA
Ventbunkers AS  Marin Bunker SIA
Sātiņi energo LM AS SANEKSS METĀLS SIA
Ekovalis Latvija SIA DinDin SIA
Liepājas SEZ Pārvalde GO SOLUTION SIA*
Cemex SIA ALL recycling SIA
Ventspils nafta termināls SIA ASG Holding SIA
PrintPack Service SIA

Tolmets Rīga SIA

MOSK 1 SIA  

* slēgta pieeja BAPUS

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” nodrošina bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” apsaimniekošanu.

Bīstamo atkritumu poligons ir inženiertehniska būve, kas ietver infrastruktūru atkritumu apsaimniekošanai (tai skaitā, apglabāšanai), kā arī vides un strādājošo veselības aizsardzībai. Atkritumu krātuves pamatne ir izbūvēta tā, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. Krātuves pamatnes galvenais komponents ir augstas izturības ģeomembrāna. Papildus aizsardzībai poligons ir izbūvēts uz dabiskas māla iegulas ar ļoti vāju caurlaidību. Poligonā tiek apglabāti tikai tie bīstamo atkritumu veidi, ko pieļauj likumdošana, un kuri ir minēti poligona darbībai izsniegtās atļaujas nosacījumos. Poligonā aizliegts apglabāt tādus atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, korozīvi, oksidējoši vai viegli uzliesmojoši.

Informācija par bīstamo atkritumu apglabāšanas pakalpojumu

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras publiskie gada pārskati