Bīstamie atkritumi

 

Valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdevums ir nodrošināt valsts bīstamo atkritumu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

LVĢMC veic šādu objektu apsaimniekošanu:

  • Gardenes bīstamo atkritumu novietne;
  • Kņavas bīstamo atkritumu novietne;
  • Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss.

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veic Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) administrēšanu. Nodrošinām BAPUS darbību, veicam sistēmas lietotāju reģistrāciju un lietotāju atbalstu. BAPUS tiek reģistrēti bīstamo atkritumu pārvadājumi Latvijas teritorijā, tiek uzskaitīti pārvadāto atkritumu daudzumi un veidi. Sistēmas lietotāji ir bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kā arī institūcijas, kuras veic bīstamo atkritumu aprites kontroli. BAPUS darbības pamatā ir Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Informācija par reģistrēšanos Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā un sistēmas lietošanu


Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” nodrošina bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” apsaimniekošanu.

Bīstamo atkritumu poligons ir inženiertehniska būve, kas ietver infrastruktūru atkritumu apsaimniekošanai (tai skaitā, apglabāšanai), kā arī vides un strādājošo veselības aizsardzībai. Atkritumu krātuves pamatne ir izbūvēta tā, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. Krātuves pamatnes galvenais komponents ir augstas izturības ģeomembrāna. Papildus aizsardzībai poligons ir izbūvēts uz dabiskas māla iegulas ar ļoti vāju caurlaidību. Poligonā tiek apglabāti tikai tie bīstamo atkritumu veidi, ko pieļauj likumdošana, un kuri ir minēti poligona darbībai izsniegtās atļaujas nosacījumos. Poligonā aizliegts apglabāt tādus atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, korozīvi, oksidējoši vai viegli uzliesmojoši.

Informācija par atkritumu apglabāšanas pakalpojumu

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras publiskie gada pārskati