Bīstamie atkritumi

Valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdevums ir nodrošināt valsts bīstamo atkritumu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” nodrošina bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” apsaimniekošanu.

Bīstamo atkritumu poligons ir inženiertehniska būve, kas ietver infrastruktūru atkritumu apsaimniekošanai (tai skaitā, apglabāšanai), kā arī vides un strādājošo veselības aizsardzībai. Atkritumu krātuves pamatne ir izbūvēta tā, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. Krātuves pamatnes galvenais komponents ir augstas izturības ģeomembrāna. Papildus aizsardzībai poligons ir izbūvēts uz dabiskas māla iegulas ar ļoti vāju caurlaidību. Poligonā tiek apglabāti tikai tie bīstamo atkritumu veidi, ko pieļauj likumdošana, un kuri ir minēti poligona darbībai izsniegtās atļaujas nosacījumos. Poligonā aizliegts apglabāt tādus atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, korozīvi, oksidējoši vai viegli uzliesmojoši.

Informācija par bīstamo atkritumu apglabāšanas pakalpojumu

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras publiskie gada pārskati

Bīstamo atkritumu pāravdājumu uzskaite kopš 2018.g. 11.augusta ir apvienota ar sadzīves un ražošnas atkritumu pāravdājuma uzskaiti. Informācijas par jauno pāravdājumu uzskaites sistēmu APUS ir pieejama šeit.