Bīstamie atkritumi

Valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdevums ir nodrošināt valsts bīstamo atkritumu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

LVĢMC veic šādu objektu apsaimniekošanu:

  • Gardenes bīstamo atkritumu novietne;
  • Kņavas bīstamo atkritumu novietne;
  • Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss.

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veic Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) administrēšanu. Nodrošinām BAPUS darbību, veicam sistēmas lietotāju reģistrāciju un lietotāju atbalstu. BAPUS tiek reģistrēti bīstamo atkritumu pārvadājumi Latvijas teritorijā, tiek uzskaitīti pārvadāto atkritumu daudzumi un veidi. Sistēmas lietotāji ir bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kā arī institūcijas, kuras veic bīstamo atkritumu aprites kontroli. BAPUS darbības pamatā ir Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Informācija par reģistrēšanos Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā un sistēmas lietošanu

BAPUS lietotāji  (uz 13.01.2018.)
ALL recycling SIA Ķilupe SIA
ASG Holding SIA Lampu demerkurizācijas centrs SIA
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija SIA LatRosTrans SIA
Auto Starts tirdzniecība SIA Liepājas SEZ Pārvalde
Baltik Eko Group SIA LSEZ SIA DG Termināls
BAO AS Marin Bunker SIA
Bīstamo atkritumu serviss SIA Nordic Recycling SIA
Cemex SIA PARS ECO SIA
Clean R SIA PCE SIA
Corvus Company SIA PrintPack Service SIA
DinDin SIA Ragn-Sells
Dīlers SIA (A Holding AS) SANEKSS METĀLS SIA
Dobeles komunālie pakalpojumi SIA Saslaukas transports SIA
Dzintarjūra SIA Saujiņa SIA
E Daugava SIA Sātiņi energo LM AS
E.Operators SIA Transsib SIA
Eco Baltia vide SIA V&TOLM SIA
Eko Latgale SIA Ventamonjaks Serviss SIA
Eko Osta SIA Ventbunkers AS 
Eko Reverss SIA Venteko SIA
Eko Sistem Serviss SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts SIA
EKO STEEL SIA Ventspils nafta termināls SIA
Ekovalis Latvija SIA Vējdole SIA
Fero M SIA Vides serviss SIA
GO SOLUTION SIA Viduskurzemes AAO SIA
J.E.F. SIA Zaao Systems SIA
Kurzemes eļļas SIA Zemgales EKO SIA

Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” nodrošina bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” apsaimniekošanu.

Bīstamo atkritumu poligons ir inženiertehniska būve, kas ietver infrastruktūru atkritumu apsaimniekošanai (tai skaitā, apglabāšanai), kā arī vides un strādājošo veselības aizsardzībai. Atkritumu krātuves pamatne ir izbūvēta tā, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu. Krātuves pamatnes galvenais komponents ir augstas izturības ģeomembrāna. Papildus aizsardzībai poligons ir izbūvēts uz dabiskas māla iegulas ar ļoti vāju caurlaidību. Poligonā tiek apglabāti tikai tie bīstamo atkritumu veidi, ko pieļauj likumdošana, un kuri ir minēti poligona darbībai izsniegtās atļaujas nosacījumos. Poligonā aizliegts apglabāt tādus atkritumus, kuri poligona apstākļos ir sprāgstoši, korozīvi, oksidējoši vai viegli uzliesmojoši.

Informācija par bīstamo atkritumu apglabāšanas pakalpojumu

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras publiskie gada pārskati