RAG Radons

Valsts SIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem Nr. RD 12 JL 0147, nodarbojas ar radioaktīvo atkritumu  ilgstošu uzglabāšanu un apglabāšanu Latvijā  vienīgajā specializētajā radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.

Radioaktīvo atkritumu glabāšana vienā vietā veicina drošas un ekonomiski pamatotas radioaktīvo atkritumu glabāšanas sistēmas attīstību valstī.Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons” izveidotas septiņas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas tvertnes,  no kurām ekspluatācijā atrodas 2. un 7. tvertne.  Pārējās tvertnes ir pilnībā aizpildītas un pārklātas ar daudzslāņu pārklājumu. Valsts budžeta dotētās radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas programmas ietvaros  radioaktīvo atkritumu glabātavā plānveidīgi tiek veikta iekonservēto tvertņu un pašlaik ekspluatācijā esošo tvertņu kontrole, plānoti un veikti visi nepieciešamie profilaktiskie pasākumi iekonservēto tvertņu ilgstošas integritātes nodrošināšanai, kā arī apkārtējās vides radiācijas monitoringa programmā paredzētie mērījumi.

Pakāpeniski tiek veikti pasākumi, kas uzlabo radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību glabātavā. Šiem mērķiem tiek piesaistīti  arī Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras finansēti projekti. Tā radiācijas kontroles sistēmas uzlabošanai 2014.gadā tika saņemta aparatūra gaisa aerosolu alfa un beta radioaktīvā piesārņojuma noteikšanai. 2015. gadā uzstādīja iekārtu nepārtrauktai dozas jaudas kontrolei kontrolurbumos ap apglabāšanas tvertnēm.

Glabātavā ir izveidota nepieciešamā infrastruktūra glabātavas fiziskās drošības uzraudzībai, tās darbības nodrošināšanai un kontrolei. Paralēli Valsts ieguldījumam šajā jomā,   ASV Enerģētikas departaments, globālo draudu mazināšanas  finansēto projektu ietvaros, periodiski piešķir līdzekļus fiziskās aizsardzības  sistēmu uzlabošanai un papildināšanai. 2016.gadā tika uzstādītas jaunas drošības konrtroles iekārtas, ko finansēja ASV Enerģētikas departaments.

Regulāras periodiskas  kontroles   radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošības jomās  veic Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs, Drošības policija, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras un Eiropas Komisijas inspektori.

Informācija:

1. Divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums 2005.g. (informāciajs avots  - http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3262 )

Radona 2 tvertņu būvniecības IVN

Radona 2 tvertņu būvniecības IVN kopsavilkums

Radona 2 tvertņu būvniecības IVN atzinums

2. Saskaņā ar 2016.gada 27.maija līgumu LVĢMC2016/2, kas noslēgts ar SIA “Geo Consultants”  ir sagatavots radioaktīvo atkritumu glabātavas “Radons”  ilgtermiņa drošības novērtējums, kas ir veikts atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” prasībām.

Ilgtermiņa drošības novērtējums

Ilgtermiņa drošības novērtējuma pielikumi

3. 2015.gada decembrī Latvijas Vides pārvaldības asociācija uzsāka īstenot Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētu pētījumu/projektu "Baldone novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību  raksturojošo datu izvērtējums" (projekta reg.Nr. 1-08/375/2015), un tas ilga līdz 2016.g. maijam.Publicējam pētījuma/projekta gala ziņojumu un prezentāciju:

Gala ziņojums

Prezentācija

 

4. Pārskati par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” vides monitoringa rezultātiem:

2011.gads

2012.gads

2013. gads

2014. gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads