E-PRTR

Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs (E - PRTR) ir izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu.

E-PRTR nodrošina Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās Komisijas (UNECE) Protokolu par piesārņojošo vielu izmešu un pārneses reģistriem, kurš tika parakstīts Kijevā 2003. gada maijā, ieviešanu, kā arī īsteno vienu no Orhūsas konvencijas mērķiem par sabiedrības pieeju vides informācijai. E-PRTR aizstāj agrāko Eiropas Piesārņojošo vielu reģistru (EPER).

Viens no galvenajiem E-PRTR mērķiem ir tāds pat kā tā priekšgājējam EPER -nodrošināt visplašākajiem sabiedrības slāņiem pieejamu vides informāciju. To var sekmīgi veikt, izveidojot informācijas sistēmu, kurā uzkrāj datus un informāciju par cilvēka darbības rezultātā izraisītām piesārņojošām emisijām vidē (gaisā, ūdenī, zemē) no lielām ražošanas iekārtām no visas ES.

E-PRTR aptver krietni plašāku piesārņojošo darbību (65) jomu un piesārņojošo vielu (91) klāstu kā EPER (attiecīgi - EPER ietvēra informāciju par 56 darbībām un 50 vielām) kuras tiek novadītas vidē no lielām, jaudīgām ražošanas iekārtām. Pilnīgi jauna ir E-PRTR ietvertā informācija par atkritumiem, kā arī informācija par atkritumu un notekūdeņu pārnesi no vienas rūpnieciskās iekārtas (objekta, kas atrodas noteiktā teritorijā) uz objektu, kas atrodas citā vietā (teritorijā). Reģistrā ietverta arī informācija par emisijām, kuras radušās negadījumos (avārijās) vai nejauši (nesaistīti ar plānveida ražošanu).

E-PRTR iekļauti arī dati par izkliedētajiem jeb difūzajiem emisiju avotiem, tādiem kā transports, lauksaimniecība, mājsaimniecība, u.c

Papildinformācija: