Latvijas PRTR

Latvijas Piesārņojošo vielu pārneses reģistrs ir izveidots Eiropas Savienības Divpusējās partnerības, Austrijas un Latvijas, projekta LV/2004/ENV/02 “Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu” ietvaros. Piesārņojošo vielu reģistrs satur ikgadēju informāciju par ķīmisko vielu un veselu vielu grupu emisijām no lielām iekārtām. Reģistra izveidošana ir viens no soļiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra darba programmā, lai uzlabotu sabiedrības pieeju informācijai par nacionālajām emisijām, kā arī, lai pildītu starptautiskās prasības.

Reģistrs satur informāciju par ražošanas kompleksiem (objektiem), kuros tiek izmantotas iekārtas, kuru darbībai ir nepieciešams saņemt atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai. Reģistra dati katru gadu tiek iegūti no lielākajiem vides piesārņotājiem - iekārtu operatoriem, kuri ir saņēmuši A vai B kategorijas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai. Līdz ar to Piesārņojošo vielu reģistrā ir iekļauta plašāka informācija par vides piesārņotājiem, nekā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 166/2006, kura stājās spēkā 2006. gada 24. februārī. Informācija reģistrā tiek apkopota no ikgadējiem valsts statistikas pārskatiem “Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, “Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un “Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”. Tā kā dati un informācija par emisijām gaisā, ūdenī un atkritumiem regulāri tiek vākta un apkopota katru gadu, tad Latvija atteicās no speciālas datu vākšanas (izstrādājot speciālu datu vākšanas formu) tieši regulas Nr.166/ 2006 vajadzībām, bet izveidoja jauno nacionālo PRTR kā otrējo reģistru, pārveidojot jau esošās emisiju datu bāzes un iestrādājot tur regulas prasības un kritērijus.

Sev interesējošo informāciju Jūs variet reģistrā sameklēt pēc:

  •  iekārtas nosaukuma,
  •  pēc piesārņojošās darbības,
  •  pēc piesārņojošās vielas,
  •  pēc vides, kurā novada piesārņojumu
  •  pēc kartes

Ir iespējams par interesējošo parametru iegūt salīdzinājumus dažādos griezumos.

Informācijas sekmīgai meklēšanai iesakām izmantot arī Piesārņojošo vielu reģistra lietotāja rokasgrāmatu.