Gaisa piesārņojums

 

Gaisa piesārņojuma avoti ir dažādi un var būt antropogēni (cilvēka radīti) vai dabīgi. Galvenie antropogēnie avoti ir:

  •       fosilo degvielu sadedzināšana elektrības ražošanā, transportā, rūpniecībā un mājsaimniecībās;
  •       rūpnieciskie procesi un šķīdinātāju izmantošana, piemēram, ķīmiskajā un minerālu rūpniecībā;
  •       lauksaimniecība;
  •       atkritumu apstrāde.

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā ietekmē gaisa kvalitāti, nokrišņu ķīmisko sastāvu, vielu nosēdumus uz augsnes un ūdenī, kā arī rada tādas vides problēmas kā paskābināšanos (SO2, NOX, NH3), eitrofikāciju (NOx, NH3) un piezemes ozona veidošanos (NMGOS, NOX).

Lai samazinātu gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos, saskaņā ar ANO EEK un ES prasībām  Latvijai ir noteiktas kopējās valstī pieļaujamās emisijas gaisā atsevišķām gaisu piesārņojošām vielām – sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, gaistošajiem organiskajiem savienojumiem un amonjakam. Līdz šim Latvija šīs saistības ir veiksmīgi pildījusi, kā rezultātā arī Latvijā gaisa piesārņojuma pārrobežu pārneses ietekme pakāpeniski samazinās.

Valsts Statistikas pārskatu ievadīšana

Pakalpojumi:

Laboratorijas pakalpojumi – Gaisa un izmešu analīzes