Maksimāli pieļaujamās emisijas konkrētām atmosfēras gaisu piesārņojošām vielām

Šis pārskats ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā” 13. punktu.

Dati tiek sagatavoti, balstoties uz ANO  konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos vadlīnijām par piesārņojuma emisijām gaisā no atsevišķām tautsaimniecības nozarēm, ieskaitot arī difūzā piesārņojuma avotus (transports, lauksaimniecība, mājsaimniecības u.c.), kā arī uz “Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai” gaisa piesārņojuma emisiju inventarizācijas rokasgrāmatu (EMEP/EEA). Latvijā kārtību šādu datu ieguvei un ziņošanai nosaka 2011. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā”, kuri ir harmonizēti ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2001/81/EK “Par nacionālajām maksimāli pieļaujamajām emisijām konkrētām atmosfēras gaisu piesārņojošām vielām”. Direktīva 2001/81/EK “Par nacionālajām maksimāli pieļaujamām emisijām konkrētām atmosfēras gaisu piesārņojošām vielām” stājās spēkā 2001. gada 27. novembrī. Tā nosaka maksimālo emisiju valstī (“emisiju griestus”) konkrētām gaisu piesārņojošām vielām, kas izraisa vides paskābināšanos, eitrofikāciju un piezemes ozona veidošanos laika posmam, sākot ar 2010. gadu. Direktīvas ieviešanas mērķis ir nodrošināt, lai sēra dioksīda emisijas Eiropas Savienības valstīs līdz 2010. gadam samazinātos par vienu ceturto daļu no pašreizējā līmeņa, slāpekļa oksīdu un gaistošo organisko savienojumu emisijas par pusi, bet amonjaka emisijas līdz 20 procentiem no 1990. gada līmeņa.

Patlaban maksimāli pieļaujamās emisijas gaisā Latvijai ir noteiktas ar mērķi samazināt nacionālo emisiju pārrobežu ietekmi uz Eiropas ekonomiskās zonas teritoriju saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas 1979. gada Ženēvas konvencijas “Par robežšķēršojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos” 1999. gada Gēteborgas protokola “Par paskābināšanos, eitrofikāciju un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” nosacījumiem. Latvijai tās bija spēkā jau ar 2002. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Noteikumi par valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā”. Emisijas tika aprēķinātas, pamatojoties uz ekonomiskajām prognozēm un ņemot vērā esošo gaisa piesārņojumu.

Laika posmam, sākot ar 2010. gadu, Latvijai tika noteiktas (Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 33) šādas maksimāli pieļaujamās galveno piesārņojošo vielu emisijas gaisā:

Sākotnēji noteiktās maksimāli pieļaujamās emisijas

 

Emisija 1990. gadā

(kilotonnas gadā)

Maksimāli pieļaujamā emisija 2010. gadā (kilotonnas gadā)

Emisiju procentuālais samazinājums 2010. gadā (%)

SO2

119

107

- 10

NOx

93

84

- 10

NMGOS

152

136

- 11

NH3

44

44

0

SO2 – sēra dioksīds; NOx – slāpekļa oksīdi; NMGOS – nemetāna gaistošie organiskie savienojumi; NH3 – amonjaks

Direktīvas tehniskās adaptācijas procesa sarunās 2002. gadā ar Eiropas Komisiju tika koriģētas atsevišķu gaisu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās emisijas. Pamatojoties uz Tehniskās adaptācijas sarunu rezultātiem un Vides ministrijas Darba plānu, 2003. gadā tika sagatavoti un ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 507 “Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā”, kuros ir iekļautas koriģētās maksimāli pieļaujamās emisijas:

Līdz 2019. gadam spēkā esošās maksimāli pieļaujamās emisijas

 

Emisija 1990. gadā

(kilotonnas gadā)

Maksimāli pieļaujamā emisija 2010.gadā (kilotonnas gadā)

Emisijas procentuālais samazinājums 2010. gadā (%)

SO2

119

101

- 15

NOx

93

61

- 34

NMGOS

152

136

- 11

NH3

44

44

0

SO2 – sēra dioksīds; NOx – slāpekļa oksīdi; NMGOS – nemetāna gaistošie organiskie savienojumi; NH3 – amonjaks

2011.-2013. gadā Eiropas Komisija pārskatīja Eiropas Savienības gaisa politiku, un tā rezultātā tapa Tīra gaisa politikas pakotne. Kā viena no tās daļām ir EK izveidotā Eiropas Tīra gaisa programma, kur atjaunota 2005. gada Tematiskā stratēģija par gaisa piesārņojumu, nosakot jaunus mērķus Eiropas Savienības gaisa politikai uz 2020. un 2030. gadu.

2016. gada 14. decembrī spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK, un tas ir galvenais likumdošanas instruments, lai sasniegtu Tīra gaisa programmas 2030. gada mērķus. Jaunā Direktīva nosaka nacionālās saistības, lai samazinātu piecu piesārņotāju (sēra dioksīds, slāpekļa oksīdi, nemetāna gaistošie organiskie savienojumi, amonjaks un smalkās putekļu daļiņas jeb PM2.5) emisijas, kas rada vides paskābināšanos, eitrofikāciju un piezemes līmeņa ozona piesārņojumu, kas lielā mērā negatīvi ietekmē cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Direktīva 2016/2284 atceļ un aizstāj iepriekšējo nacionālo emisiju griestu direktīvu (direktīva 2001/81/EK) no tās transponēšanas brīža (2018. gada 30. jūnijs), nodrošinot, ka emisiju griesti 2010. gadam tiek piemēroti līdz 2020. gada sākumam. Jaunā direktīva arī pārņem emisiju samazināšanas saistības 2020. gadam, ko uzņēmusies Eiropas Savienība un tās dalībvalstis pārskatītā Gēteborgas protokola ietvaros un uzstāda vēl ambiciozākas emisiju samazināšanas saistības 2030. gadam, lai samazinātu gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību uz pusi, salīdzinot ar 2005. gadu.

No 2020. gada spēkā esošās emisiju samazināšanas saistības Latvijai

 

Emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 2005. gadu (%)

Jebkurā no gadiem laikposmā no 2020. līdz 2029. gadam

Jebkurā no gadiem laikposmā no 2030. gada

SO2

8

46

NOx

32

34

NMGOS

27

38

NH3

1

1

PM2.5

16

43

 

SO2 – sēra dioksīds; NOx – slāpekļa oksīdi; NMGOS – nemetāna gaistošie organiskie savienojumi; NH3 – amonjaks, PM2.5 – smalkās putekļu daļiņas

Apraksts angļu valodā

Eiropas Komisijai iesniegtā informācija:

Par laika posmu 1990.-2008.gads
Par laika posmu 1990.-2009.gads
Prognozes 2010. gadam
Par laika posmu 1990.-2010.gads
Par laika posmu 1990.-2011.gads
Par laika posmu 1990.-2012. gads
Par laika posmu 1990.-2013. gads
Par laika posmu 1990.-2014. gads
Par laika posmu 1990.-2015. gads

Par laika posmu 1990.-2016. gads
Prognozes 2017. gads

 

Iesniegto ikgadējo ziņojumu kopsavilkums

2018. gadā iesniegtās inventarizācijas kopsavilkums