Gaiss

Gaisa piesārņojums var radīt problēmas vietējā, reģionālā vai pasaules mērogā. Vietējā mērogā tas var veicināt veselības problēmas, nodarīt kaitējumu ēkām un pieminekļiem, ietekmēt apkārtējo vidi tuvu emisijas avotiem. Reģionālā ietekme var izpausties kā ūdeņu un augsnes paskābināšanās, kā arī piezemes ozona koncentrāciju paaugstināšanās. Globālā mērogā gaisa piesārņojums ietekmē klimata pārmaiņas un ozona slāņa noārdīšanos.

Gaisa piesārņojumu rada paskābinošās vielas, siltumnīcefekta gāzes, ozona slāni noārdošās vielas, vielas, kas izraisa eitrofikāciju, smagie metāli, cietās daļiņas (putekļi), noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP) un radioaktīvās vielas. Piesārņojuma izplatībai nevar novilkt valstu robežas, tas ar gaisa plūsmu tiek pārnests tālu prom no piesārņojuma avota.

Gaisa jomā LVĢMC savas kompetences ietvaros veic gaisa kvalitātes monitoringu, uztur datu bāzi „2-Gaiss” par stacionārajiem piesārņojuma avotiem, veic gaisa piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu, kā arī sagatavo ziņojumus un pārskatus par gaisa kvalitāti, emisijām vidē, troksni un piesārņojuma pārnesi lielos attālumos un sniedz informāciju sabiedrībai, valsts un pašvaldību un starptautiskajām organizācijām.
 

Papildinformācija: