Modelēšana

Piesārņojums gaisā nonāk no dažādiem avotiem un piesārņojuma izkliedi ietekmē meteoroloģiskie un topogrāfiskie faktori. Lielākos attālumos no izmešu avota piesārņojums ir tik lielā mērā atšķaidīts ar apkārtējo gaisu, ka var būt pat nejūtams. Tā kā vienlaicīgi gaisu piesārņo ne tikai viens, bet daudzi avoti, turklāt daļa no tiem ir kustīgi (autotransports), tad novērtēt kopējo piesārņojumu vidē nav viegli. To var veikt ar tiešiem gaisa kvalitātes mērījumiem, bet tie dod informāciju par konkrētu vietu, apraksta esošo situāciju, bet nedod priekšstatu par to, kāds piesārņojums varētu būt nākotnē. Gaisa piesārņojuma izkliežu modeļi novērtē kā piesārņojums izplatās gaisā, ievērojot gan izmetes avota raksturlielumus, gan meteoroloģiskos un topogrāfiskos parametrus.

Jebkuram izkliežu modelim nepieciešami divu tipu dati: informācija par izmetes avotu (emisijas apjoms, izplūdes ātrums un temperatūra, skursteņa parametri – augstums un diametrs, apkārtnes apbūve) un informācija par meteoroloģiskajiem apstākļiem – vēja ātrumu un virzienu, atmosfēras stabilitāti.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšanai izmanto programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija Beta 3.0D). Datorprogrammas izstrādātājs ir Zviedrijas firma OPSIS AB. Modelēšana tiek veikta balstoties uz stacionāro avotu radītajām emisijām, izmantojot valsts statistiskā pārskata par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” atskaites par uzņēmumu radītajām emisijām, un informāciju par autotransporta plūsmu. Meteoroloģiskajam raksturojumam tiek izmantoti novērojumu staciju ilggadīgo novērojumu dati.


Pakalpojums:

Gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins