Eiropas Komisijas lēmumi par biocīdiem

 

Par etilbutilacetilaminopropionātu saturošu biocīdu atļauju noteikumiem un nosacījumiem, kurus Beļģija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu.

Piemērojot no iedarbīguma pētījumiem atvasināto lietojuma devu, biocīdi ( Biocīdu reģistrā identificēti ar reģistrācijas numuriem BE-0012319-0000 un BE-0012317-0000) atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktajam nosacījumam, bet neatbilst 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā noteiktajam nosacījumam attiecībā uz visiem paredzētajiem lietošanas veidiem. Tātad par vienu gadu jaunākiem zīdaiņiem paredzētos apstrīdētā biocīda lietojumus areosola formā un pulverizatora formā var atļaut tikai saskaņā ar minētās regulas 19. panta 5. punktu.

Atsauces dalībvalsts attiecīgi atjaunina Regulas (ES) Nr. 528/2012 30. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto biocīda novērtējuma ziņojumu.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punktu vai attiecīgā gadījumā ar 19. panta 5. punktu piešķirot vai grozot atļaujas attiecībā uz 1. pantā minētajiem biocīdiem, dalībvalstis iekļauj šādu nosacījumu:

Divu gadu laikā no dienas, kad Eiropas Ķimikāliju aģentūra publicējusi norādījumus par to, kā iegūt datus par insektu repelentu iedarbīgumu ieteiktajās lietošanas devās, atļaujas turētājs iesniedz datus, kas apstiprina minimālo iedarbīgo lietošanas devu. Šie dati tiek iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013 kā pieteikums uz nozīmīgām atļaujas izmaiņām.”

Eiropas Komisijas Lēmumi par biocīdiem

Lēmuma numurs

Lēmuma kopsavilkums

2012/679/ES

Vācija var noteikt stingrākas prasības atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 4. pantu attiecībā uz difenakuma saturošiem produktiem (14.produkta veids): Rubis Bloc un Rubis Pasta, proti, tos atļaut lietot tikai apmācītiem vai licencētiem profesionāļiem.

 

2014/397/ES

Difetialona un difenakuma apstiprinājuma beigu termiņu to izmantošanai 14. produktu veida biocīdos atliek līdz 2018. gada 30. jūnijam.

2014/756/ES

Šis lēmums attiecas uz IPBC un propikonazolu saturošiem biocīdiem (8.produkta veids), kas atsauces dalībvalstī identificēti ar šādiem pieteikuma atsauces numuriem, kā paredzēts Biocīdu reģistrā:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Ja biocīdus izmanto automatizētā iegremdēšanā, ar pieteikuma atsauces numuru 2010/2709/7626/UK/AA/8666 identificētu biocīdu atļaujās iekļauj nosacījumu, ka biocīdu marķējumā jābūt šādam norādījumam: “Biocīdu (ievietot biocīda nosaukumu) drīkst lietot tikai pilnībā automatizētos iegremdēšanas procesos, kuros visi apstrādes un žāvēšanas procesa posmi ir mehanizēti un netiek veiktas nekādas manuālas darbības, tostarp tad, kad apstrādātos izstrādājumus caur iegremdēšanas tvertni pārvieto uz notecināšanas/žāvēšanas un glabāšanas vietu (ja vien virsma nav sausa jau pirms pārvietošanas uz glabāšanas vietu). Attiecīgos gadījumos apstrādājamie koka izstrādājumi pirms apstrādes, kā arī iegremdēšanas procesa laikā ir pilnībā jānostiprina (piemēram, izmantojot nospriegotas siksnas vai spailes), un ar tiem nedrīkst veikt manuālas darbības, iekams apstrādāto izstrādājumu virsma nav nožuvusi.

2014/757/ES

Šis lēmums attiecas uz IPBC un propikonazolu saturošu biocīdu (8.produkta veids), kas identificēts ar šādu pieteikuma atsauces numuru atsauces dalībvalstī, kā paredzēts Biocīdu reģistrā:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Biocīdus identificē ar pieteikuma atsauces numuru, kas norādīts 1. pantā, un to atļaujās iekļauj nosacījumu, ka produktu marķējumā jābūt šādam norādījumam: “Produktu (ievietot produkta nosaukumu) drīkst lietot tikai pilnībā automatizētos iemērkšanas procesos, kur visi apstrādes un žāvēšanas procesa posmi ir mehanizēti un netiek veiktas nekādas manuālas darbības arī tad, kad apstrādātos izstrādājumus transportē caur iemērkšanas tvertni uz nosusināšanas/žāvēšanas vietu un noliktavu (ja vien virsma nav sausa jau pirms pārvešanas uz noliktavu). Vajadzības gadījumā apstrādājamie koka izstrādājumi pirms apstrādes un iemērkšanas procesa laikā ir pilnībā jānostiprina (piemēram, izmantojot nostiprināšanas siksnas vai nostiprināšanas ierīces), un ar tiem nedrīkst veikt manuālas darbības, līdz apstrādāto izstrādājumu virsma nav nožuvusi.”

2014/758/ES

Šis lēmums attiecas uz IPBC un propikonazolu saturošu biocīdu (8.produkta biocīds), kas identificēts ar šādu pieteikuma atsauces numuru atsauces dalībvalstī, kā paredzēts Biocīdu reģistrā:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Paredzēto lietojumu, kas aprakstīts produkta atļaujā, groza šādi: “Koksnes pagaidu aizsardzībai pret koksni iekrāsojošām sēnītēm un virsmas pelējuma sēnītēm tikai svaigi zāģētiem / nocirstiem kokiem un nežāvētiem kokmateriāliem. Koksni, kas apstrādāta ar šo produktu, var izmantot 2. un 3. lietojuma klasē (t. i., kokmateriāli, kuri nav saskarsmē ar zemi, un ir ilgstoši pakļauti laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāti no laikapstākļu ietekmes, bet bieži samirkst).”

Produktiem, kas minēti 1. pantā, piemēro šādu nosacījumu atļaujas saņemšanai: “Atļauja tiek izsniegta ar nosacījumu, ka atļaujas turētājs lietošanas vietā nodrošina lietotājiem detalizētu produkta lietošanas instrukciju, ņemot vērā tās ražošanas vietas īpašības, kurā šādu produktu izmanto.”

ES 2015/411

Četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas, ko laiž tirgū, lai krāsu ražotāji tās iekļautu krāsu un pārklājumu (turpmāk “krāsu”) sastāvā, tādējādi piešķirot šīm krāsām biocīdo funkciju, nav biocīdi. Krāsas, kurās krāsu ražotāji, ir iekļāvuši četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas un tādējādi piešķīruši šīm krāsām biocīdo funkciju, ir biocīdi.

ES 2015/646

Baktēriju kultūras, kuras paredzēts laist tirgū nolūkā samazināt organiskās cietvielas un kuru blakusietekme ir ūdenstilpēs esošo aļģu attīstības palēnināšanās, bet kam tās nav domātas, nav biocīdi Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

ES 2015/655

Odu apkarošanai paredzētais polidimetilsiloksāna bāzes savienojums, kura rezultātā uz ūdenstilpēm veidojas zemāka virsmas spraiguma silikona plēve un kuru šim nolūkam laiž tirgū, Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē nav biocīds.

ES 2015/1737

Termiņš, līdz kuram bromadiolons, hlorfacinons un kumatetralils apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām, tiek atlikts līdz 2018. gada 30. jūnijam.

ES 2015/1985

Pretvīrusu salvetes, kas piesūcinātas ar citronskābi un ko laiž tirgū ar norādi “iznīcina 99,9 % salvetē esošo saaukstēšanās un gripas vīrusu”, uzskata par biocīdiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un tās atbilst 2. produkta veidam, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

 ES 2016/135

Termiņš, līdz kuram flokumafēns, brodifakums un varfarīns apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām, tiek atlikts līdz 2018. gada 30. jūnijam.

ES 2016/903

Zirgu segu,kas piesūcināta ar permetrīnu, lai kontrolētu traucējošos kukaiņus zirga apkārtnē, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu, uzskata par biocīdu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 258/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un tā atbilst 18. produkta veidam, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

ES 2016/904

Propān-2-olu saturošos produktus, kurus mikroorganismu pārnešanas riska samazināšanas nolūkā paredzēts izmantot roku dezinfekcijai, tai skaitā šajā gadījumā ķirurģiskai roku dezinfekcijai, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu uzskata par biocīdiem, un tie pieder pie 1. produkta veida, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

ES 2016/1943

Ja parafīneļļu lieto olu pārklāšanai, lai kontrolētu ligzdojošo putnu populācijas lielumu, tā nav biocīds produkts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

ES 2016/2318

Tā atkāpe no savstarpējas atzīšanas, ko Spānija ierosināja 2. punktā minētajiem produktiem, ir pamatota ar vides aizsardzības apsvērumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 37. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Šā panta 1. punkts attiecas uz produktiem, kas identificēti ar šādiem Biocīdu reģistrā paredzētiem numuriem:

a)BC-KC011180-73;

b)BC-VM011322-40.

ES 2017/721

Zviedrija uz laiku, kura kopējais ilgums nepārsniedz 550 dienas, var pagarināt pasākumu knišļu apkarošanai attīrīšanas iekārtās paredzētā biocīda VectoBac 12AS piedāvāšanai tirgū un lietošanai kompetentās iestādes uzraudzībā.

ES 2017/722

Nīderlande uz laiku, kura kopējais ilgums nepārsniedz 550 dienas, var pagarināt pasākumu slimību pārnēsātāju dzēlējodu apkarošanai paredzētā biocīda VectoMaxFG laišanai tirgū un izmantošanai, ko veic apstiprināti operatori un uzrauga kompetentās iestādes.

ES 2017/810

Atkāpe no savstarpējas atzīšanas, ko Francija ierosinājusi 2. punktā minētajiem produktiem, ir pamatota ar cilvēku, jo īpaši mazāk aizsargātu grupu, dzīvības un veselības aizsardzības apsvērumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 37. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Šā panta 1. punkts attiecas uz produktiem, kas identificēti ar šādu Biocīdu reģistrā paredzētu numuru: BC-QC011565-51.

ES 2017/2334

Termiņu, līdz kuram kreozots ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2020. gada 31. oktobrim.

ES 2017/1532

Regulas (ES) Nr. 528/2012 23. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā dalībvalstu saņēmējas kompetentās iestādes apsver pielikumā minēto infomrāciju saistībā ar Komisijai uzdotajiem jautājumiem par antikoagulatīvas darbības rodenticīdu biocīdu salīdzinošo novērtējumu.

ES 2018/696

Francija drīkst vēlākais līdz 2019. gada 28. aprīlim pagarināt pasākumu, kas atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Phero-Ball Pin vērpēju Thaumetopoea pityocampa apkarošanai, ja vien tā nodrošina, ka šo līdzekli lieto tikai sertificēti lietotāji un lietošana notiek kompetentās iestādes uzraudzībā.

ES 2018/232

Beļģija uz laikposmu, kas nepārsniedz 550 dienas, var pagarināt pasākumu, kas vektoru (dzēlējodu) apkarošanai paredz kā Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā definētos 18. produkta veida biocīdus tirgū piedāvāt un izmantot VectoMax un Aqua-K-Othrine, gādājot, ka šos biocīdus izmanto tikai apstiprināti operatori, un izmantošana notiek kompetentās iestādes uzraudzībā.

(ES) 2018/1297

Par deltametrīnu saturošu biocīdu saimes atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Zviedrija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu.

Kas attiecas uz biocīdu saimes ( Biocīdu reģistrā identificēti ar šādiem numuriem: BC-WK024516-27; BC-DQ024492-36; C-EU013041-45) aktīvās vielas koncentrācijas minimālo un maksimālo procentuālo izteiksmi [attiecību], kura minēta Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 2. punkta e) apakšpunktā, to izsaka, ņemot vērā aktīvo vielu tādā veidā, kā tā apstiprināta, ietverot aktīvās vielas galveno sastāvdaļu un jebkādas piedevas vai piemaisījumus.

(ES) 2018/1305

Par deltametrīnu saturošu biocīdu saimes atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Zviedrija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu.

Biocīdu saimes (Biocīdu reģistra identifikācijas numuru SE-0017809-0000) aktīvās vielas koncentrācijas minimālo un maksimālo procentuālo izteiksmi [attiecību], kura minēta Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 2. punkta e) apakšpunktā, to izsaka, ņemot vērā aktīvo vielu tādā veidā, kā tā apstiprināta, ietverot aktīvās vielas galveno sastāvdaļu un jebkādas piedevas vai piemaisījumus.

(ES) 2018/1477

Par etilbutilacetilaminopropionātu saturošu biocīdu atļauju noteikumiem un nosacījumiem, kurus Beļģija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu.

Piemērojot no iedarbīguma pētījumiem atvasināto lietojuma devu, biocīdi ( Biocīdu reģistrā identificēti ar reģistrācijas numuriem BE-0012319-0000 un BE-0012317-0000) atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktajam nosacījumam, bet neatbilst 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā noteiktajam nosacījumam attiecībā uz visiem paredzētajiem lietošanas veidiem. Tātad par vienu gadu jaunākiem zīdaiņiem paredzētos apstrīdētā biocīda lietojumus areosola formā un pulverizatora formā var atļaut tikai saskaņā ar minētās regulas 19. panta 5. punktu.

Atsauces dalībvalsts attiecīgi atjaunina Regulas (ES) Nr. 528/2012 30. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto biocīda novērtējuma ziņojumu.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punktu vai attiecīgā gadījumā ar 19. panta 5. punktu piešķirot vai grozot atļaujas attiecībā uz 1. pantā minētajiem biocīdiem, dalībvalstis iekļauj šādu nosacījumu:

“Divu gadu laikā no dienas, kad Eiropas Ķimikāliju aģentūra publicējusi norādījumus par to, kā iegūt datus par insektu repelentu iedarbīgumu ieteiktajās lietošanas devās, atļaujas turētājs iesniedz datus, kas apstiprina minimālo iedarbīgo lietošanas devu. Šie dati tiek iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013 kā pieteikums uz nozīmīgām atļaujas izmaiņām.”

(ES) 2019/994

Termiņu, līdz kuram etofēnprokss ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 31. oktobrim

(ES) 2019/1969

Termiņu, līdz kuram IPBC ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 31. decembrim.

(ES) 2019/1950

Termiņu, līdz kuram K-HDO ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 31. decembrim.

(ES) 2019/1951

Termiņu, līdz kuram tebukonazols ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 30. septembrim.

(ES) 2018/1479

Termiņu, līdz kuram sulfurilfluorīds ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(ES) 2019/1030

Termiņu, līdz kuram indoksakarbs ir apstiprināts lietošanai 18. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(ES) 2020/27

Termiņu, līdz kuram propikonazols ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2021. gada 31. martam.