Inventarizācijas numuru derīguma termiņš

Inventarizācijas numuru derīguma termiņu noteikšanas princips - shēma

Piešķirot inventarizācijas numuru un nosakot tā derīguma termiņu tiek ņemti vērā sekojoši normatīvie akti:

  • Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr. 628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem” (Noteikumi);
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (regula (ES) Nr. 528/2012)[1];

Juridiska vai fiziska persona, kas biocīdu ieved Latvijas teritorijā, vai ražo, iesniedz LVĢMC iesniegumu saskaņā ar Noteikumu prasībām – pieteikums, etiķetes paraugs, lietošanas instrukcija, ja tāda ir, un drošības datu lapa. Izvērtēšanas rezultātā kompetentā iestāde pieņem lēmumu par biocīda inventarizācijas numura piešķiršanu. Gadījumā, ja biocīda inventarizācijas numurs netiek piešķirts, tad biocīdu nedrīkst izvietot Latvijas tirgū.

Inventarizācijas numurs ir derīgs līdz datumam, kad biocīda sastāvā esošā aktīvā viela [2] tiks izvērtēta un apstiprināta saskaņā ar regulas (ES) Nr. 528/2012 prasībām vai tiks pieņemts Eiropas Komisijas pamatots īstenošanas lēmums to neapstiprināt.

Līdz ar to ir iespējami sekojošie varianti:

  • biocīda sastāvā esošā aktīvā viela ir izvērtēšanas procesā darba programmas ietvaros – inventarizācijas numura derīguma termiņš nav zināms un derīgs, kamēr tiek izvērtēta aktīvā viela;
  • ir pieņemta īstenošanas regula par biocīda sastāvā esošā aktīvās vielas apstiprināšanu inventarizācijas numurs derīgs trīs gadus [3] pēc apstiprināšanas datuma. Pēc atļaujas piešķiršanas biocīda piedāvāšanai tirgū inventarizācijas numurs derīgs ne ilgāk kā 180 dienas, lietošanai ne ilgāk kā 365 dienas no atļaujas piešķiršanas datuma. Ja Latvijas kompetentajā iestādē pieteikums atļaujas saņemšanai nav iesniegts, inventarizācijas numurs derīgs trīs gadus pēc aktīvās vielas apstiprināšanas datuma, ieskaitot 180 dienas biocīda piedāvāšanai tirgū un 365 dienas biocīda lietošanai;
  • ir pieņemts īstenošanas lēmums par biocīda sastāvā esošās aktīvās vielas neapstiprināšanu – biocīda piedāvāšanai tirgū inventarizācijas numurs derīgs 12 mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas datuma, bet biocīda lietošanai – 18 mēneši pēc lēmuma pieņemšanas datuma.

Informāciju par konkrētu produktu derīguma termiņiem lūdzam skatīt datu bāzē, sadaļā „Piešķirtie inventarizācijas numuri un atļaujas”.

SVARĪGI!!!!!!! Lūdzu ņemt vērā, ja biocīda sastāvā esošo aktīvo vielu ražotājs vai importētājs nav iekļauts aktīvo vielu ražotāju sarakstā, ko publicē ECHA, biocīdu drīkst piedāvāt tirgū līdz 2015.gada 1.septembrim (regulas (ES) Nr. 528/2012 95.pants). Pēc šī datuma atlikušos biocīdu krājumus piedāvā tirgū ne ilgāk kā 180 dienas (2016.gada 28.februāris), attiecīgo biocīdu krājumu lietošana ne ilgāk kā 360 dienas (2016.gada 27.augusts).[1] Eiropas Komisijas 2014.gada 11.marta īstenošanas regula (ES) Nr. 334/2014, ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

[2] Ja biocīdā sastāvā ir vairākas aktīvās vielas, tad inventarizācijas numurs ir derīgs tik ilgi, kamēr tiek izvērtētas visas aktīvās vielas. Ja biocīds ir pieteikts vairākos produkta veidos, inventarizācijas numurs ir derīgs tik ilgi, kamēr aktīvā(-s) viela(-s) tiek izvērtēta visos produkta veidos.  CA-Sept13-Doc.6.2.b Rev.1 post CG- Multi-PT_products.doc

[3] Lai nepārtrūktu biocīda piedāvāšana Latvijas tirgū, ne vēlāk kā aktīvās vielas apstiprināšanas datumā jāiesniedz dokumentācija valsts vai Savienības atļaujas saņemšanai. Valsts atļaujas gadījumā, ja attiecīgā dokumentācija ir iesniegta citā dalībvalstī, Latvijā ir jāsniedz pieteikums tās savstarpējai atzīšanai.