Nacionālās prasības

Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr. 628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem” (turpmāk – Noteikumi) ir noteiktas prasības, laikā kamēr vēl notiek vielu izvērtēšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 89.pantu.

Noteikumi paredz, ka juridiska vai fiziska persona, kas biocīdu ieved Latvijas teritorijā, vai ražotājs (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz LVĢMC iesniegumu, saskaņā ar Noteikumu I pielikumu un pievieno etiķetes paraugu saskaņā ar regulas Nr. (ES) 528/2012 69.pantu (informācija uz etiķetes latviešu valodā), instrukciju un drošības datu lapa (DDL) latviešu valodā.

Ņemot vērā regulas 528/2012 95. panta prasības biocīdu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, no 2015.gada 1.septembri iesniedzējam augstāk minētiem dokumentiem jāpievieno apliecinājums par 95.panta prasību izpildi.

Līdz ar to, LVĢMC lūdz biocīdu izplatītājus savlaicīgi pārbaudīt informāciju vai aktīvās vielas vai biocīda ražotājs ir iekļauts Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) uzturētajā aktīvo vielu un produktu veidu kombināciju sarakstā un pieprasīt oficiālu apliecinājumu no biocīda vai aktīvo vielu ražotājiem.

Savukārt, biocīdu un/ vai aktīvu vielu ražotājiem un importētājiem, LVĢMC lūdz ievērot un izpildīt 95.panta prasības.

Apliecinājums var būt sagatavots brīvā formā vai izmantojot izstrādātās veidlapas.  

Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana. Iesniegumu inventarizācijas numura saņemšanai sagatavo brīvā formā un iesniedz elektroniski (klientu.serviss@lvgmc.lv) vai pa pastu (Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019), vai iesniedz personīgi LVĢMC Klientu apkalpošanas daļā Maskavas ielā 165, 1.stāvā.

Maksa par izvērtēšanu ir saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis".

Izsniegtais inventarizācijas numura derīguma termiņš tiek noteikts saskaņā ar regulas (ES) Nr. 528/2012 89.panta 2.punktu, tas ir trīs gadi pēc aktīvās vielas apstiprināšanas. Ja biocīds satur vairāk kā vienu aktīvo vielu, tad pēc pēdējās apstiprinātās aktīvās vielas apstiprināšanas datuma.