Noderīga informācija

Galvenās definīcijas, kas saistītas ar biocīdiem, un to tulkojumus 23 ES valodās, var atrast ECHA daudzvalodu terminoloģijas datu bāzē.

Kas mainīsies pēc 2013. gada 1. septembra?

 
Likumdošana
 

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1825 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu koncentrētu ābolu sulu. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1824 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu sieru. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1823 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu d-fruktozi. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1822 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu medu. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1821 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu olu pulveri. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1820 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu Saccharomyces cerevisiae. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1819 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu etiķi. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/2100 (2017. gada 4. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 nosaka zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/698 (2017. gada 3. februāris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur biocīdi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

  • Konsolidētais teksts: Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas 2016. gada 11. oktobra īstenošanas regula (ES) 2016/1802, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 4.augusta deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 7.marta deleģētās regulas (ES) Nr. 492/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 11.marta īstenošanas regulas (ES) Nr. 334/2014, ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 31.janvāra īstenošanas regulas (ES) Nr. 88/2014, ar kuru nosaka procedūru, kas jāievēro, grozot I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 17.maija deleģētās regulas (ES) Nr. 736/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz tās darba programmas ilgumu, kas paredzēta esošo biocīdo aktīvo vielu pārbaudei, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.jūnija īstenošanas regulas (ES) Nr. 564/2013 par maksām un atlīdzību, kas maksājamas Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.aprīļa īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 6.maija īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Sarakstu ar aktīvo vielu piegādātājiem saskaņā ar regulas (ES) Nr. 528/2012 95.pantu skatīt šeit.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras mājas lapā sadaļa par biocīdiem.