Noderīga informācija

Kas mainīsies pēc 2013. gada 1. septembra?

 
Likumdošana
 

Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/2100 (2017. gada 4. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 nosaka zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai. Regulas teksts angļu valodā un latviešu valodā

Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/698 (2017. gada 3. februāris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur biocīdi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

  • Konsolidētais teksts: Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Komisijas 2016. gada 11. oktobra īstenošanas regula (ES) 2016/1802, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 4.augusta deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 7.marta deleģētās regulas (ES) Nr. 492/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz noteikumiem par atļauju atjaunošanu biocīdiem, uz kuriem attiecas savstarpējā atzīšana, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 11.marta īstenošanas regulas (ES) Nr. 334/2014, ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2014.gada 31.janvāra īstenošanas regulas (ES) Nr. 88/2014, ar kuru nosaka procedūru, kas jāievēro, grozot I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 17.maija deleģētās regulas (ES) Nr. 736/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz tās darba programmas ilgumu, kas paredzēta esošo biocīdo aktīvo vielu pārbaudei, teksts angļu valodā un latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.jūnija īstenošanas regulas (ES) Nr. 564/2013 par maksām un atlīdzību, kas maksājamas Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 18.aprīļa īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Eiropas Komisijas 2013.gada 6.maija īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulu (ES) Nr. 528/2012 teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Sarakstu ar aktīvo vielu piegādātājiem saskaņā ar regulas (ES) Nr. 528/2012 95.pantu skatīt šeit.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras mājas lapā sadaļa par biocīdiem.