CLP regulas ietekme uz uzņēmumiem

Vielu vai maisījumu piegādātājiem saskaņā ar CLP noteiktie pienākumi galvenokārt ir atkarīgi no to lomas attiecībā uz vielu vai maisījumu piegādes ķēdē. Tādēļ vissvarīgāk ir noteikt Jūsu lomu saskaņā ar CLP.

CLP paredzētie klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas pienākumi galvenokārt ir saistīti ar vielu vai maisījumu piegādi. Tomēr neatkarīgi no jebkādas piegādes klasificēšana attiecas arī uz reģistrācijas dokumentu vai paziņojumu pareizu sagatavošanu REACH nolūkos.

Lomas

Vielu un maisījumu piegādātājiem atkarībā no to darbības arī attiecībā uz vienu un to pašu vielu vai maisījumu var būt dažādas lomas (skat. Terminaloģija):

 • ražotājs;
 • importētājs;
 • dažu konkrētu izstrādājumu ražotājs;
 • pakārtots lietotājs (tostarp maisījuma sintezētājs/atkārtots importētājs);
 • izplatītājs (tostarp mazumtirgotājs)

Paziņošana

CLP regula paredz, ka ķīmisko vielu ražotājiem un importētājiem sākot ar 2010. gada 1. decembri ir jāpaziņo ražoto un importēto ķīmisko vielu klasifikācija un marķējums Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) viena mēneša laikā pēc to laišanas tirgū. Bet par vielām, kas laistas tirgū līdz 2010.gada 1.decembrim, var paziņot ECHA pirms minētā datuma. Šāda paziņošana jāveic, lai izveidotu klasifikācijas un marķējuma sarakstu. Paziņošana nav jāveic, ja komersants, veicot ķīmiskās vielas reģistrēšanu saskaņā ar REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 prasībām, to jau ir izdarījis, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentācijā.

Kā paziņot vielas klasifikācijas un marķējumu sarakstam. Praktiski norādījumi Nr. 7 

Galvenās izmaiņas izveidotajā klasificēšanas un marķēšanas sistēmā:

 • Tā nosaka kritērijus gan vielu pārvadājumiem, gan piegādēm un lietošanai;
 • Definē papildus bīstamības klases un kategorijas;
 • Daļēji lieto atšķirīgus kritērijus un atšķirīgas robežvērtības, salīdzinot ar spēkā esošajiem;
 • Aizvieto terminu „preparāts” ar terminu „maisījums”, terminu „iedarbības raksturojums” (jeb R frāzes) ar terminu „bīstamības apzīmējums” (jeb H frāzes);
 • Bīstamo ķīmisko vielu saraksts (t.i. Ministru kabineta noteikumi Nr. 949 „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu” (2005. gada 13. decembris)) jeb direktīvas 67/548/EEK I pielikums ir iekļauts jaunās regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā;
 • Groza dažus marķējuma elementus (nav bīstamības norādes, bet gan signālvārdi „Bīstami” un „Brīdinājums”, simbolus aizvieto bīstamības piktogrammas – melns simbols uz balta rombveida fona sarkanā rāmītī).

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home