CLP

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP, no angļu valodas Classification, Labelling and Packaging), ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2006.

 • CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 (pamatteksts) angļu un latviešu valodā.
 • CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā (pēdējie grozījumi 2017. gada 4. maijs).
 • CLP regulas labojumi angļu un latviešu valodā.
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
 • Komisijas regula (ES) 2018/669 (2018. gada 4. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (11 ATP);
 • Komisijas regula (ES) 2019/521 (2018. gada 4. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (12 ATP);
 • Komisijas regula (ES) 2018/1480 (2018. gada 4. oktobris), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (13 ATP);
 • Komisijas regula (ES) 2017/776 (2017. gada 4. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (10 ATP);
 • Komisijas regula (ES) 2017/542 (2017. gada 22. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pievienojot tai pielikumu par saskaņotu informāciju, kura saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā;
 • Komisijas regula (ES) 2016/1179 (2016. gada 19. jūlijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (9 ATP);
 • Komisijas regula (ES) 2016/918 (2016. gada 19. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (8 ATP).

CLP regula nodrošina, ka ķīmisku vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskas vielas. CLP regulā paredzētās ķīmisku vielu klasificēšanas un marķēšanas metodes pamatā ir ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS).

Pirms ķīmisku vielu laišanas tirgū attiecīgajai rūpniecības nozarei jānosaka potenciālie riski, ko šīs vielas un maisījumi var radīt cilvēku veselībai un videi, klasificējot tos saskaņā ar konstatēto bīstamību. Bīstamās ķīmiskās vielas jāmarķē saskaņā ar standartizētu sistēmu, lai darba ņēmēji un patērētāji pirms šo vielu lietošanas būtu informēti par to iedarbību. 

 

 • ECHA jaunumi - šeit var aplūkot jaunāko informāciju no Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Helsinkos.

Papildu informāciju par CLP regulas prasībām var saņemt REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027.