Jautājumi?

Palīdzības dienesta funkciju CLP regulas izpratnē pilda VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) - REACH un CLP palīdzības dienests.

REACH un CLP palīdzības dienests sniedz padomus ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem un visām citām ieinteresētām pusēm par to attiecīgiem jautājumiem, pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz vielu reģistrāciju, klasifikāciju, marķēšanu, iepakošanu u.c.

Kontakti:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa
REACH un CLP palīdzības dienests

Maskavas iela 165,
Rīga, LV-1019,
Telefons: +371 67032027
www.meteo.lv
reach(at)lvgmc.lv

Citu dalībvalstu REACH un CLP palīdzības dienestu kontaktinformācija ir atrodama šeit.