Klasificēšana

Parasti lēmumu par vielas vai maisījuma klasifikāciju pieņem piegādātāji. To sauc par pašklasifikāciju.

Vielu un maisījumu pašklasifikācijā parasti ir četri galvenie posmi:

  1. pieejamās informācijas vākšana,
  2. informācijas pietiekamības un ticamības izvērtēšana,
  3. informācijas pārbaude, salīdzinot ar klasificēšanas kritērijiem,
  4. lēmuma par klasificēšanu pieņemšana.

Iepriekšējās direktīvās izmantotā klasifikācija ir pārveidota CLP klasifikācijā. Piegādātāji var izmantot pārveidošanas tabulas, ja ir ievēroti abi turpmāk minētie nosacījumi:

  • viela līdz 2010. gada 1. decembrim ir klasificēta saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu vai maisījums līdz 2015. gada 1. jūnijam ir klasificēts saskaņā ar Bīstamo preparātu direktīvu,
  • par vielu vai maisījumu saistībā ar attiecīgo bīstamības klasi nav pieejami papildu dati.

Saskaņā ar REACH regulas prasībām ražotājiem un importētājiem jāklasificē arī vielas, ko nav paredzēts laist tirgū, piemēram, ražotnē izolēti starpprodukti, transportēti izolēti starpprodukti un uz ražojumiem un procesiem orientētā pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (PPORD) izmantojamas vielas.

Klasifikācijas pārskatīšana

Ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem jābūt informētiem par jaunām zinātniskām un tehniskām izstrādēm un jāizvērtē, vai būtu jāpārskata tās vielas vai maisījuma klasifikācija, ko tie laiž tirgū.

REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 un CLP regulas (EK) 1272/2008 Kompetentās iestādes informatīvais materiāli:

Noderīgi materiāli saskaņā ar Komisijas regulu (ES) 2016/918, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī:
 

 

Saskaņota klasificēšana un marķēšana

Dažos gadījumos lēmumus par ķīmisku vielu klasifikāciju pieņem Kopienas līmenī. Attiecīgās vielas vai maisījuma piegādātājiem obligāti jāizmanto saskaņotā klasifikācija un marķējums.

Šis process visbiežāk attiecas uz īpaši bīstamām vielām. Tās parasti ir vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvajai sistēmai vai elpceļu sensibilizatori.

Klasifikāciju saskaņo, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi un vienlaikus veicinātu konkurētspēju un jauninājumus.

Visa atbilstoši iepriekšējiem tiesību aktiem (Bīstamo vielu direktīvai) saskaņotā vielu klasifikācija ir pārveidota CLP saskaņotajā klasifikācijā.

Dalībvalstis, ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji var lūgt, lai vielu klasificēšana un marķēšana tiktu saskaņota. Priekšlikumus var iesniegt tikai attiecībā uz vielām, nevis maisījumiem.

Skat. vairāk par saskaņotu klasifikāciju un marķējumu (CLH).

Pašreizējās apspriešanas

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home