Klasifikācijas un marķējuma saraksts

Klasifikācijas un marķējumu (C&L Inventory) saraksts ir datu bāze, kurā ir iekļauta tāda klasifikācijas un marķējuma pamatinformācija par paziņotajām un reģistrētajām vielām, kas ir saņemta no ražotājiem un importētājiem. Tajā ir iekļauts arī saskaņotais klasifikāciju saraksts (CLP regulas VI pielikuma 3.1. tabula). Sarakstu izveidojusi un administrē ECHA.