Marķēšana

Pirms iepakojumā esošu vielu vai maisījumu laišanas tirgū piegādātājiem tie jāmarķē saskaņā ar CLP noteikumiem:

  • ja viela ir klasificēta kā bīstama vai
  • ja maisījums satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kā bīstamas, pārsniedzot noteiktu robežkoncentrāciju.

CLP regulā noteikts marķējuma informācijas saturs un dažādo marķējuma elementu izvietojums. Etiķetē jānorāda:

  • piegādātāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs,
  • vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumos, kas pieejami plašai sabiedrībai (ja šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma),
  • produkta identifikatori,
  • attiecīgos gadījumos bīstamības piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi, drošības prasību apzīmējumi un papildu informācija saskaņā ar citu tiesību aktu prasībām.

Atbrīvojumi attiecībā uz maziem iepakojumiem

CLP regulā paredzēti daži atbrīvojumi attiecībā uz vielām un maisījumiem, kuru iepakojums ir mazs (tilpumā parasti nepārsniedz 125 ml) vai grūti marķējams. Atbrīvojumi atļauj piegādātājiem uz etiķetes nenorādīt bīstamības un/vai drošības prasību apzīmējumus vai piktogrammas, kas saskaņā ar CLP regulu parasti jānorāda.

Bērniem nepieejama aizdare un sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes

Ja vielas vai maisījumus piegādā plašai sabiedrībai, to iepakojums jāaprīko ar bērniem nepieejamu aizdari un/vai sataustāmām bīstamības brīdinājuma zīmēm, ja šīs vielas vai maisījumi ir bīstami vai ja iepakojumā atrodas metanols vai dihlormetāns. Pārskats par dažādiem bīstamības kritērijiem, kuru gadījumā jāievēro šie piesardzības pasākumi, sniegts tabulā.

Ārējais iepakojums

Parasti gadījumos, kad uz ārējo iepakojumu attiecas gan pārvadājumu, gan CLP noteikumi, pietiek ar marķējumu vai apzīmējumu saskaņā ar transporta nozares tiesību aktiem. CLP marķējums tādos gadījumos nav vajadzīgs. 

Arī tad, ja bīstamības piktogramma saskaņā ar CLP regulu attiecas uz to pašu bīstamību, kas minēta noteikumos par bīstamu kravu pārvadājumiem, CLP regulā paredzētajai bīstamības piktogrammai uz ārējā iepakojuma nav jābūt.

 

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home