Pāreja uz CLP

CLP regulā ir noteikts pakāpenisks pārejas periods, kura laikā paralēli ir piemērojami gan CLP noteikumi, gan iepriekšējie tiesību akti par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, t.i., DSD direktīva un DPD direktīva. Saistībā ar klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu CLP ir noteikti dažādi laika grafiki attiecībā uz vielām un maisījumiem. Tas ir darīts, lai dotu uzņēmumiem laiku pāriet no DSD/DPD marķēšanas un iepakošanas noteikumiem uz CLP noteikumiem. Tomēr tiem ir atļauts brīvprātīgi pilnībā piemērot CLP kopš tās stāšanās spēkā dienas, skat. CLP regulas 61. pantu.

No 2010. gada 1. decembra un 2015. gada 1. jūnija attiecīgi ķīmiskajām vielām un to maisījumiem  jāpiemēro jaunie klasificēšanas un marķēšanas kritēriji. Tomēr, ja vielas vai maisījumi laisti tirgū pirms šiem termiņiem, tiem nav jānomaina marķējums un iepakojums līdz 2 gadiem, t.i. vielām līdz 2012. gada 1. decembrim un maisījumiem līdz 2017. gada 1. jūnijam.

Līdz 2015. gada 1. jūnijam, ja maisījums ir klasificēts saskaņā ar CLP regulu, drošības datu lapās jānorāda abas klasifikācijas – gan DSD/DPD, gan CLP.

 

 

Regulas pārejas noteikumi un termiņi

 

Tiesību akts

No 2009. gada 20. janvāra

No 2010. gada 1. decembra

No 2015. gada 1. jūnija

 

 

 

 

Vielas

 

Direktīva 67/548/EEK

(DSD)

Jāklasificē

 

 

Atcelta

Jāmarķē (ja nav CLP marķējuma)

Marķējuma nav, ja vien nepiemēro atkāpi

Regula (EK) Nr. 1272/2008

(CLP)

Var klasificēt

Jāklasificē

Var marķēt

Jāmarķē, ja vien nepiemēro atkāpi līdz 2012. gadam

 

 

Maisījumi

1999/45/EK

(DPD)

Jāklasificē

 

Atcelta

Jāmarķē (ja nav CLP marķējuma)

Regula (EK) Nr. 1272/2008

(CLP)

Var klasificēt

Jāklasificē

 

Var marķēt

Jāmarķē, ja vien nepiemēro atkāpi līdz 2017. gadam