Paziņošana saskaņā ar CLP regulas 45. pantu

Lai pilnvarotās iestādes varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( turpmāk CLP regula) 45. panta 1. punktu, tām nepieciešama informācija par tirgū laistiem maisījumiem, kas, ņemot vērā to ietekmi uz veselību vai pamatojoties uz to fizikālo ietekmi, klasificēti kā bīstami. Latvijā pilnvarotā iestāde, kas veic pienākumus saskaņā ar CLP regulas 45. panta 1. punktu ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Informācija par tirgū laistiem maisījumiem šobrīd tiek iesniegta pārskatā par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem  Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

2017. gada 23. martā  Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta Komisijas regula (ES) Nr. 2017/542 (turpmāk CLP regulas VIII pielikums), ar ko groza CLP regulu, pievienojot tai pielikumu par saskaņotu informāciju, kura saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā.

CLP regulas VIII pielikuma viens no mērķiem ir veidot vienotu paziņošanu par tirgū laistiem maisījumiem, kas klasificējas kā bīstami Eiropas Savienības harmonizētā datubāzē, tādējādi nodrošinot, ka bīstamības informācija ir pieejama visiem Saindēšanās centriem kopā. Vienoto paziņošanas sistēmu nodrošina Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) bez maksas.

Saskaņā ar CLP regulas VIII pielikuma prasībām, paziņojuma iesniedzēji ir importētāji un pakārtoti lietotāji, kas maisījumu laiž tirgū. 

Importētājs ir jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par importu. (CLP 2.panta 17.apakšpunkts) Importu uzskata par laišanu tirgū.

Pakārtots lietotājs ir jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu, vai vielu maisījumā. Izplatītājs vai patērētājs nav pakārtots lietotājs. Atkārtotu importētāju, kas ir atbrīvots no prasībām saskaņā ar 2. panta 7. punkta c) apakšpunktu Regulā (EK) Nr. 1907/2006, uzskata par pakārtotu lietotāju. (CLP 2. panta 19. apakšpunkts)

Uzņēmums, kas sagatavo/ formulē bīstamu maisījumu, ir sintezētājs, un uz to attiecas pakārtotā lietotāja definīcija atbilstīgi CLP regulai, tādējādi ir jāveic paziņošana atbilstoši CLP VIII pielikumam.

Uzņēmums, kas pārpako/atkārtoti uzpilda maisījumu, to pārvietojot no vienas tvertnes uz citu (un saglabā vai maina sākotnējā marķējuma saturu), veic darbības, kas kvalificējamas kā pakārtotā lietotāja darbības atbilstīgi CLP regulai.

Tāpat ir pat tad, ja pārpakošanas uzņēmums neveic nekādas citas darbības ar maisījumu (piemēram, nemaina sastāvu).

Izplatītājs ir jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, arī mazumtirgotājs, kas vielu (vienu pašu vai maisījumā) tikai uzglabā un laiž tirgū trešām personām. (CLP 2.panta 20.apakšpunkts)

Plašāk skaidrotas definīcijas ir Vadlīnijās par CLP VIII pielikumu šeit

Ir oficiāli pagarināts termiņš par gadu maisījumu paziņošanai patērētāju lietošanai no 2020.gada 1. janvāra uz 2021.gada 1. janvāri.

Šobrīd aktuālie termiņi informācijas paziņošanai:

  1. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus patērētāju lietošanai, no 2021. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikuma prasības;
  2. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus profesionālai lietošanai, no 2021. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikuma prasības;
  3. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus rūpnieciskai izmantošanai no 2024. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikuma prasības.

Ja šobrīd sniedzat informāciju Ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē, tad, ņemot vērā CLP regulas VIII pielikuma 1.4 punktu, paziņošanu var atlikt līdz 2025. gada 1. janvārim, ja vien maisījuma sastāvs ir nemainīgs. Gadījumā, ja ir jauni maisījumi vai izmaiņas sastāvā, tad paziņošana ir jāveic saskaņā ar CLP regulas VIII pielikuma 1. punktu (atceroties, ka 1.1. punkta termiņš ir pagarināts kā minēts iepriekš – par gadu). Veicot paziņošanu saskaņā ar CLP regulas prasībām, arī turpmāk ir jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu  Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” prasības.

Eiropas Komisija šobrīd izstrādā CLP regulas VIII pielikuma grozījumus, tāpēc LVĢMC iesaka sekot līdzi informācijai, kas tiek aktualizēta ECHA mājaslapā.

  • ECHA ir publicējusi 5 noderīgus padomus, kā gatavoties paziņošanai. Ar tiem var iepazīties šeit
  • LVĢMC izstrādāta informatīva faktu lapa pieejam šeit.  Lomu paskaidrojoša tabula pieejama šeit.
  • Jautājumu gadījumā sazinieties ar REACH un CLP palīdzības dienestu: reach@lvgmc.lv.