Termini

2011. gadā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra ieviesa ECHA-term datu bāzi. Tā nodrošina galvenos REACH, CLP un Biocīdu regulas terminus 23 ES oficiālajās dalībvalstu valodās.

Zemāk sniegti galvenie CLP regulas terminu skaidrojumi, vairāk par šo skatīt CLP regulas 2. pantā "Definīcijas".

 • Bīstamības klase: fizikāls, ar veselību vai vidi saistīts bīstamības veids.
 • Bīstamības kategorija: kritēriju iedalījums katrā bīstamības klasē, norādot bīstamības nopietnību.
 • Bīstamības piktogramma: grafisks noformējums, kas ietver simbolu un citus grafiskus elementus, piemēram, robežlīnijas, fona zīmējumu vai krāsu, ar ko paredzēts sniegt konkrētu informāciju par attiecīgo bīstamību.
 • Signālvārds: vārds, kas norāda bīstamības relatīvo līmeni, lai brīdinātu lasītāju par iespējamo bīstamību; nosaka šādus divus līmeņus:
  • draudi: signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijā (LVĢMC rekomendē izmantot terminu "Bīstami");
  • brīdinājums: signālvārds, kas norāda uz mazākām bīstamības kategorijām (LVĢMC rekomendē izmantot terminu "Uzmanību").
 • Bīstamības apzīmējums: frāze, ar ko apzīmē bīstamības klasi un kategoriju, kas raksturo bīstamu vielu vai maisījuma bīstamības veidu, ja nepieciešams, iekļaujot bīstamības pakāpi.
 • Drošības prasību apzīmējums: frāze, ar ko apraksta ieteikto(-os) pasākumu(-us), lai samazinātu vai novērstu negatīvu ietekmi, kas rodas, lietojot vai likvidējot bīstamas vielas vai maisījumus.
 • Viela: ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, arī tā stabilizācijai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji, kurus var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu.
 • Maisījums: maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām.
 • Izstrādājums: objekts, kam izgatavošanas procesā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kura nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.
 • Izstrādājuma ražotājs: fiziska vai juridiska persona, kas izgatavo vai komplektē izstrādājumu Kopienā.
 • Polimērs: viela, kas sastāv no molekulām, kuru struktūrā secīgi ir iekļautas viena vai vairāku tipu monomēru vienības. Šādām molekulām jābūt sadalītām noteiktās molekulmasas robežās, kur molekulmasas atšķirības galvenokārt ir saistītas ar monomēru vienību skaita dažādību.
 • Monomērs: viela, kas attiecīgā konkrētā procesā izmantotā polimēru veidošanas reakcijā var veidot kovalentas saites ar virkni citu tādu pašu vai citādu molekulu.
 • Reģistrētājs: vielas ražotājs vai importētājs vai arī izstrādājuma ražotājs vai importētājs, kas iesniedz pieteikumu reģistrēt vielu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1907/2006.
 • Ražošana: vielu ražošana vai ekstrakcija to dabiskā agregātstāvoklī.
 • Ražotājs: Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas Kopienā ražo kādu vielu.
 • Imports: fiziska preču ievešana Kopienas muitas teritorijā.
 • Importētājs: jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par importu.
 • Pakārtots lietotājs: jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu, vai vielu maisījumā. Izplatītājs vai patērētājs nav pakārtots lietotājs.
 • Izplatītājs: jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, arī mazumtirgotājs, kas vielu (vienu pašu vai maisījumā) tikai uzglabā un laiž tirgū trešām personām.
 • Starpprodukts: viela, ko ražo ķīmiskai pārstrādei, un pārstrādē šo vielu izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk – “sintēze”).
 • Kompetentā iestāde: iestāde vai iestādes, vai struktūras, ko izveido dalībvalstis, lai pildītu šīs regulas uzliktās saistības.
 • Lietošana: jebkāda pārstrāde, formulēšana, patērēšana, uzglabāšana, glabāšana, apstrāde, iepilde konteineros, pārvietošana no vienas tvertnes uz citu, iejaukšana, izstrādājumu ražošana vai jebkāds citāds izmantošanas veids.
 • Piegādātājs: jebkurš ražotājs, importētājs, pakārtots lietotājs vai izplatītājs, kas laiž tirgū vielu (vienu pašu vai maisījumā) vai arī maisījumu.
 • Sakausējums: makroskopiskā mērogā homogēns metāla materiāls no diviem vai vairākiem elementiem, kas ir apvienoti tā, ka ar mehāniskiem līdzekļiem tos nevar viegli nodalīt; regulā sakausējumus uzskata par maisījumiem.
 • UN RTDG: Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumi attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu.
 • Paziņotājs: ražotājs vai importētājs vai ražotāju vai importētāju grupa, kas ziņo Aģentūrai.
 • Zinātniska izpēte un tehnoloģiju izstrāde: zinātnes eksperimenti, analīze vai ķīmiska izpēte, ko veic kontrolētos apstākļos.
 • Robežvērtība: jebkura klasificēta piemaisījuma, piedevas un atsevišķas sastāvdaļas robežlielums vielā vai maisījumā, virs kura tos ņem vērā, lai noteiktu, vai, attiecīgi, viela vai maisījums ir jāklasificē.
 • Robežkoncentrācija: jebkura klasificēta piemaisījuma, piedevas un atsevišķas sastāvdaļas slieksnis vielā vai maisījumā, kādēļ varētu likt klasificēt, attiecīgi, vielu vai maisījumu.
 • Diferenciācija: iedalīšana bīstamības klasēs atkarībā no kaitīgās iedarbības veida vai no kaitīgās iedarbības sekām.
 • m koeficients: reizināšanas koeficients. To attiecina uz tādas vielas koncentrāciju, kas klasificēta kā bīstama ūdens videi – akūta 1. kategorija vai hroniska 1. kategorija –, un to izmanto, lai ar summēšanas metodi klasificētu maisījumu, kurā ietilpst attiecīgā viela.
 • Iepakojums: viss iepakošanas procesā iegūtais produkts – to veido iepakojums un iepakojuma saturs.
 • Iepakojuma materiāls: viena vai vairākas tvertnes un jebkādi citi komponenti vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertnes varētu veikt ietvēruma funkcijas un citas drošības funkcijas.
 • Starpiepakojums: iepakojums starp iekšējo iepakojumu vai izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.