Tiesību akti _CLP

  • CLP regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2007.
  • Komisijas Regula (ES) 2017/776 (2017. gada 4. maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (10 ATP, piemēro no 2018. gada 1. decembra (CLP regulas VI pielikuma grozījumi)).
  • Komisijas regula (ES) 2016/1179 (2016. gada 19. jūlijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (9 ATP, piemēro no 2017. gada 1. jūnija (CLP regulas VI pielikumā svītro 3.2. tabulu) un 2018. gada 1. marta (CLP regulas VI pielikuma grozījumi).
  • Komisijas regula (ES) 2016/918 (2016. gada 19.maijs), ar ko pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificičēšanu, marķēšanu un iepakošanu (8 ATP, piemēro no 2018. gada 1. februāra (CLP regulas 23. panta un I-VII pielikuma grozījumi).
  • Komisijas Regula (ES) Nr. 618/2012 (2012. gada 10. jūlijs) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
  • Komisijas Regula (ES) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Īstenošanas tiesību akti

  • Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
  • Komisijas Regula (ES) Nr. 440/2010 (2010. gada 21. maijs) par atlīdzību Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Tiesību akti Latvijā, kas zaudējušu spēku

12.03.2002. MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" ("LV", 42 (2617), 15.03.2002.)

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.