Ķīmiskās vielas un maisījumi

Eiropas Savienībā (ES) ir stingra ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni, kā arī to brīvu apriti iekšējā tirgū.

Latvijā vispārējās prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, piemēram, ražošana, imports un uzglabāšana, reglamentē Ķīmisko vielu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī ES saistošie normatīvie akti.

 

  REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

  CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 nodrošina, ka ķīmisko vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem ES sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskās vielas.

 Biocīdu regula (ES) Nr. 528/2012 attiecas uz biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, kurus izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem.

  PIC regula (ES) Nr. 649/2012 administrē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES.

 Ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē iekļauj nepieciešamās ziņas no uzņēmumu iesniegtajiem pārskatiem par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas nepieciešama avāriju likvidēšanai, uzraudzības un kontroles īstenošanai.

Pārskati par veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Atbalstu ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem un visām citām ieinteresētajām pusēm par to attiecīgajiem pienākumiem un saistībām saskaņā ar REACH, CLP un Biocīdu regulu sniedz Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) izveidots REACH un CLP regulas palīdzības dienests: reach(at)lvgmc.lv, 67032027 un Biocīdu regulas palīdzības dienests: biocides(at)lvgmc.lv67770023.

REACH, CLP un Biocīdu regulas aktualitātes

Uzziniet savus pienākumus!

 

 

 

 

 • Apvienotās Karalistes izstāšanās no EU. Jautājumi un atbildes šeit.

 • 26.04.2018. ECHA organizēs tiešsaistes semināru "Saindēšanās centri: izmanto savu vielu un maisījumu UFI kodus". Reģistrācija šeit.

 • 18.04.2018. ECHA organizēja tiešsaistes semināru "Palīdzības aizvietojot bīstamās ķīmiskās vielas". Prezentācijas un ieraksts šeit.

 • ECHA ir izvirzījusi 8 jaunas vielas, kas identificējamas kā vielas, kas izraisa lielas bažas (SVHC). Vairāk informācijas šeit.

 • 15.03.2018. ECHA organizēja tiešsaistes semināru "Pilnīguma pārbaude gatavojot reģistrācijas pieteikumu, biežāk sastopamās kļūdas". Prezentācijas un ieraksts šeit.

 • 08.03.2018. ECHA rīkoja tiešsaistes semināru "Pēdējā brīža padomi reģistrētājiem". Prezentācijas un ieraksts šeit.

 • 29.-30.01. 2018. ECHA rīkoja "REACH 2018 Stakeholder's day" Helsinkos. Uzzini vairāk šeit.

 • 01.02.2018. ECHA rīkoja tikšanos ar industriju un kopmetentajām iestādēm par CLP regulas 45. panta ieviešanu. Prezentācijas un ieraksts šeit.

 • ECHA ierosina pievienot 7 jaunas vielas REACH regulas XIV pielikumam (licencējamo vielu). Vairāk informācijas šeit.

 • Kandidātvielu  saraksts papildināts ar 7 jaunām vielām. Vairāk informācijas šeit.

 • 02.11.2017. ECHA organizēja tiešsaistes semināru par vielām izstrādājumos. Uzzini vairāk šeit.

 • 03.10.2017. ECHA organizēja tiešsaistes semināru par bīstamo maisījumu paziņošanu pilnvarotajām iestādēm. Prezentācijas un ieraksts šeit.

 • Projekta LIFE Fit for REACH ietvaros veikts tulkojums ECHA vadlīnijām "Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu" (4.1. versija)

 • No 2017. gada 1. jūnija ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas II pielikuma grozījumiem (Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830).

 • No 2017. gada 1. jūnija ķīmiskiem maisījumiem jābūt marķētiem saskaņā ar CLP regulu.

 • Jaunums! LVĢMC ir iespējams iegādāties maksas palīgmateriālu "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu", plašāka informācija pieejama šeit.

 • REACH 2018 - Palieciet tirgū - reģistrējiet savas ķīmiskās vielasAktuālie grozījumi REACH un CLP regulā.

Ķīmiskā drošība un Jūsu uzņēmums

Seko līdzi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) aktualitātēm, abonējot "ECHA News".