Ķīmiskās vielas un maisījumi

Eiropas Savienībā (ES) ir stingra ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni, kā arī to brīvu apriti iekšējā tirgū.

Latvijā vispārējās prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, piemēram, ražošana, imports un uzglabāšana, reglamentē Ķīmisko vielu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī ES saistošie normatīvie akti.

 

  REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

  CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 nodrošina, ka ķīmisko vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem ES sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskās vielas.

 Biocīdu regula (ES) Nr. 528/2012 attiecas uz biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, kurus izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem.

  PIC regula (ES) Nr. 649/2012 administrē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES.

 Ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē iekļauj nepieciešamās ziņas no uzņēmumu iesniegtajiem pārskatiem par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas nepieciešama avāriju likvidēšanai, uzraudzības un kontroles īstenošanai.

Pārskati par veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Atbalstu ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem un visām citām ieinteresētajām pusēm par to attiecīgajiem pienākumiem un saistībām saskaņā ar REACH, CLP un Biocīdu regulu sniedz Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) izveidots REACH un CLP regulas palīdzības dienests: reach(at)lvgmc.lv, 67032027 un Biocīdu regulas palīdzības dienests: biocides(at)lvgmc.lv67770023.

REACH, CLP un Biocīdu regulas aktualitātes

Uzziniet savus pienākumus!

 

 

 

  

Ķīmiskā drošība un Jūsu uzņēmums

Seko līdzi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) aktualitātēm, abonējot "ECHA News".