Drošības datu lapas

REACH regula prasa, lai vielu un maisījumu ražotāji un importētāji sniegtu informāciju par to, kā vielas lietot, lai tas būtu droši cilvēkiem un videi. Viens no galvenajiem veidiem informācijas nodošanas ķēdē par ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību ir drošības datu lapas (DDL).

Lietot ķimikālijas? Lieto tās droši!

Saskaņā ar REACH regulas 31. panta 1. punktu vielas vai maisījuma piegādātājs nodrošina vielas vai maisījuma saņēmēju ar DDL, kas sagatavota saskaņā ar REACH regulas II pielikumu.

Uzmanību! 

No 2017. gada 1. jūnija ķīmisko vielu un maisījumu DDL ir jābūt saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 2015/830 pielikuma tekstu.

DDL nepieciešamība:

Vielas vai maisījuma piegādātājs nodrošina vielas vai maisījuma saņēmēju ar DDL bez iepriekšēja pieprasījuma, ja:

 • ja viela vai maisījums atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu saskaņā ar CLP Regulu (EK) Nr.1272/2008;
 • viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
 • ja viela iekļauta Kandidātvielu sarakstā.

DDL nodrošina bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski, tai ir jābūt datētai, t.i. jābūt informācijai, kad dokuments sagatavots un kad tajā veiktas pēdējās izmaiņas. DDL nodrošina ne vēlāk kā dienā, kad viela vai maisījums tiek piegādāts pirmo reizi.

DDL nodrošina pēc pieprasījuma, ja maisījums NAV bīstams, bet:

 • satur vismaz vienu vielu, kas rada bīstamību cilvēku veselībai vai videi, kuras:
  • individuālā koncentrācija ir  ≥1 % masas procentu maisījumos, kas nav gāzes;
  • individuālā koncentrācija ir ≥ 0,2 %  masas procentiem maisījumos, kas ir gāzes.
 • satur vielu, kurai noteiktas arodekspozīcijas  robežvērtības;
 • satur vismaz vienu vielu, kas klasificēta kā 1.kategorijas 1A vai 1B apakškategorijas ādas sensibilizators, 1.kategorijas 1A un 1B apakškategorijas elpceļu sensibilizators, 2.kategorijas kancerogēna viela, 1. vai 2. kategorijas reproduktīvai sistēmai toksiska viela vai viela, kas ietekmē laktāciju vai iedarbojas ar tās starpniecību, un 2. kategorijas konkrēta mērķa orgāna inde (ar vienreizēju vai atkārtotu iedarbību), pārsniedzot robežvērtību, kas norādīta CLP regulas I pielikuma 3.4.6., 3.6.2., 3.7.2., 3.8.3. un 3.9.4. tabulās;
 • satur vismaz vienu vielu, kuras individuālā koncentrācija ir ≥ 0,1 % masas procentu maisījumos, kas nav gāzes, ja:

DDL valoda

Saskaņā ar REACH regulas 31. panta 5. punktu DDL iesniedz oficiālā tās attiecīgās dalībvalsts valodā, kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū, ja vien dalībvalsts neparedz neko citu. Latvijā DDL jānodrošina latviešu valodā. 

 

Saskaņā ar Vadlīnijām par drošības datu lapu sagatavošanu: "Svarīgi uzsvērt, ka DDL 2. iedaļā var izmantot bīstamības klases pilnu apzīmējumu vai arī “bīstamības klasi un kategorijas kodu” (kas minēts CLP regulas VI pielikuma 1.1. tabulā un iekļauts arī CLP VI pielikuma 3.1. tabulā un VII pielikuma 3.1. tabulā). Ja norāda pilnu apzīmējumu, tam jābūt DDL lietotajā valodā. Ja norāda bīstamības klasi un kategorijas kodu, saīsinājumus nevienā bīstamības klasē nedrīkst tulkot (tie ir no valodas neatkarīgi kodi, kuru pamatā ir [saīsināti] angļu valodas vārdi, nevis “teksts angļu valodā”). Tādējādi šiem kodiem jāpaliek tādiem, kā tie norādīti CLP VI un VII pielikumā. Ja izmanto kodus, citus saīsinājumus vai akronīmus, to pilnais teksts un paskaidrojums jāsniedz DDL 16. iedaļā DDL lietotajā valodā."

DDL atjaunināšana

DDL informācija ir jāatjauno, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar REACH regulas 31. panta 3. punktu. Tā bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski piegādātājām jānodrošina visiem iepriekšējiem saņēmējiem, kam viela vai maisījums piegādāta iepriekšējos 12 mēnešos.

 

Iedarbības scenāriji (paplašinātās drošības datu lapas)

Attiecībā uz vielām, par kurām nepieciešams ķīmiskās drošības ziņojums (CSR), informācijai DDL ir jābūt saskaņotai ar CSR, un atbilstošie iedarbības scenāriji ir jāpievieno DDL kā pielikums.

Gadījumos, kad DDL nav nepieciešamas

Ja DDL nav nepieciešamas, piegādātājam tomēr ir jāpaziņo svarīgāko informācija par risku, kas saistīts ar vielu vai maisījumu, norādot vai vielai/maisījumam ir nepieciešama licence un vai ir noteikti ierobežojumi, kā arī jāsniedz visa cita atbilstošā informācija, lai varētu pielietot piemērotākos riska pārvaldības pasākumus. Piegādātājiem visa šī informācija ir jāatjauno un nekavējoties jāpaziņo lejup pa piegādes ķēdi šādos gadījumos:

 • līdzko kļūst pieejama jauna informācija, kas var ietekmēt riska pārvaldības pasākumus, vai jauna informācija par riskiem;
 • līdzko piešķirta vai atteikta licence;
 • līdzko uzlikts ierobežojums.

Pienākums glabāt informāciju

Saskaņā ar REACH regulas 36. panta 1. punktu DDL ir jāglabā vismaz 10 gadus pēc tam, kad ir beigusies vielas vai maisījuma ražošana, importēšana, piegādāšana vai lietošana.

DDL 1.4. iedaļā (Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās) iekļaujamā informācija:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473

Lasīt vēl:

Jautājumi/atbildes par DDL

DDL ir jābūt pieejamai tās valsts oficiālajā valodā, kurā attiecīgo vielu vai maisījumu laiž tirgū. Latvijā - latviešu valodā.