Ierobežojumi

Ierobežojumi ir viens no REACH regulas elementiem. Ar ierobežojumiem saprot nosacījumus vai aizliegumu ražot, lietot vai laist tirgū ķīmiskās vielas, to maisījumus vai izstrādājumus.

Vielu, vielu maisījumā vai izstrādājumā, kam REACH regulas XVII pielikumā paredzēts ierobežojums, neražo, nelaiž tirgū un nelieto, ja vien tas neatbilst attiecīga ierobežojuma nosacījumiem. Visos lēmumos ņem vērā ierobežojuma sociāli ekonomiskās sekas, arī to, vai ir pieejamas alternatīvas.

Uz kādām vielām attiecina ierobežojumus?

Ierobežojums piemērojams jebkurai vielai, vielai maisījumā vai izstrādājumā, arī tām vielām, kuras nav jāreģistrē. Ierobežojumu prasības attiecina arī uz importēšanu.

Kādos gadījumos ierobežojumi netiek attiecināti?

  • XVII pielikuma ierobežojumi neattiecas uz vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu zinātnes pētniecībā un izstrādē. XVII pielikumā norāda, vai ierobežojumus nepiemēro uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei, kā arī maksimālos atbrīvotos apjomus;
  • Nepiemēro vielām, ko izmanto kosmētikas līdzekļos, kā definēts Direktīvā 76/768/EEK;
  • Neattiecas uz vielas kā ražotnē izolēta starpprodukta lietošanas veidu.

Kā vielām piemēro ierobežojumus?

Dalībvalsts, kā arī ECHA pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma var ierosināt ierobežojumus, ja pastāv uzskats, ka riska risinājums nepieciešams visas Kopienas mērogā.

Jebkura persona var iesniegt atsauksmi par vielas ierobežojuma priekšlikumu. Vislielāko interesi varētu izrādīt uzņēmumi, organizācijas, kas pārstāv nozari vai pilsonisko sabiedrību, atsevišķi pilsoņi, kā arī valsts iestādes. Atsauksmes tiek gaidītas gan no ES, gan no trešām valstīm.

ECHA sadarbojas ar dalībvalstu ekspertiem, sagatavojot zinātniskus atzinumus par visiem ierosinātajiem ierobežojumiem, tādējādi palīdzot Eiropas Komisijai kopā ar dalībvalstīm pieņemt galīgo lēmumu.

Uzmanību!

Informācija komersantiem, kas Latvijā importē un lieto cementu un cementu saturošus maisījumus

Lasīt vēl:

Lasīt vēl:

REACH un CLP palīdzības dienesta veidota prezentācija:

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home