IT rīki

 • ECHA mākoņpakalpojumi

ECHA Cloud Services

Aktualitātes

 

 • 20.09.2017. ECHA`s tiešsaistes seminārs par IUCLID Cloud. Reģistrēšanās šeit.

​Vairāk par ECHA mākoņpakalpojumiem variet izlasīt ECHA mājaslapā.

 • REACH-IT

REACH-IT ir galvenā tiešsaistes sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju.

REACH-IT sistēmā iespējams:

 1. veikt ar vielu reģistrāciju saistītās darbības (provizoriskā reģistrācija), informācijas pieprasīšana (Inquiry), vielas reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana utt.);
 2. iesniegt pieteikumu licences saņemšanai;
 3. iesniegt paziņojumu par vielām izstrādājumos;
 4. iesniegt pakārtotā lietotāja paziņojumus;
 5. iesniegt paziņojumu klasifikācijas un marķēšanas sarakstam u.c.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

REACH-IT sistēmas lietošanai pieejamas REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmatas, kas soli pa solim skaidro, kā iesniegt prasības, paziņojumus un informācijas pieprasījumus.

Aktualitātes

2016. gada 21. jūnijā tika laista klajā jaunā REACH-IT versija.

Tajā būs sekojoši uzlabojumi:

 • jauns, uzlabots interfeiss;
 • vienkāršāka meklēšanas funkcija;
 • vienlaikus tiks laistas klajā jaunās rokasgrāmatas;
 • rokasgrāmatas būs iestrādātas kā palīdzības logi (latviešu valodā);
 • ieviests princips - viena viela-viena reģistrācija utt.

Pēc jaunās REACH-IT versijas laišanas klajā izveidotās dokumentācijas var iesniegt tikai IUCLID 6 rīkā!

 • IUCLID

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “iuclid 6”

IUCLID ir IT rīks, kas attēlo, uzglabā un uztur, un dod iespēju apmainīties ar datiem par ķīmisko vielu būtiskām un bīstamām īpašībām. Lai aizpildītu laukus, rīks jāuzinstalē savā datorā. Programmatūra ir bez maksas.

Dati, ko uztur un uzglabā IUCLID rīkā, ir:

 • informācija par lietotājiem (kontaktpersonas, ražotnes);
 • informācija par ķīmiskajām vielām:
  • to sastāvs,
  • identifikatori (CAS numurs, IUPAC nosaukums u.c. identifikatori);
  • klasifikācija un marķējums;
  • fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • toksikoloģiskās īpašības;
  • ekotoksikoloģiskās īpašības;
  • jebkurš ziņojums, kas attiecas uz vielu (pētījumu rezultāti, izvērtējums utt.)

Vairāk informācijas šeit.
IUCLID rīka lietošanai pieejamas rokasgrāmatas.

Aktualitātes

 • 04.05.2017. ECHA`s tiešsaistes seminārs par IUCLID 6. Video ieraksts un prezentācija pieejama šeit.
 • 2016. gada 29. aprīlī tika laista klajā jaunā IUCLID 6 versija.

Tajā ir sekojoši uzlabojumi:

 • vienkārša un ātra instalācija;
 • iestrādāta palīdzības sistēma:
 • atjaunots interfeiss;
 • jauni ievades lauki.
 • Chesar rīks

Attēlu rezultāti vaicājumam “chesar”

Chesar ir ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) un ķīmiskās drošības ziņojuma (CSR) sagatavošanas un ziņošanas rīks. Šis rīks palīdz sistematizēt informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu iedarbības novērtējumu un riska aprakstu, kas atvieglo pārskatāma CSR izveidi.

Lai to izmantotu, jābūt pietiekamai informācijai par vielas īpašībām, lietošanas veidiem, vielas tonnāžu un ar vielas lietošanas veidiem saistītiem apstākļiem. Rīks aprēķina iedarbības aplēses, kas tiek salīdzinātas ar paredzētajiem beziedarbības līmeņiem.

Vairāk informācijas un rokasgrāmatas pieejamas ECHA mājaslapā.

Aktualitātes

Chesar 3 laists klajā 2016. gada 21. jūnijā.

Tajā ir sekojoši uzlabojumi:

 • uzlabota informācijas apmaiņa ar IUCLID rīku;
 • palīdzības tekstu nodrošinājums;
 • iespējamas lielapjoma darbības (piemēram, kvalitatīvs vairāku iedarbības scenāriju izvērtējums, lai iekļautu tos vienā);
 • elastīgāks vides novērtējums.

2017. gada rudenī tiek plānotas ECHA apmācības par Chesar 3, tā ietvaros interesenti līdz 15. augustam ir aicināti aizpildīt anketu.

Aktualitātes

Aktualitātes