Licencēšana

Licencēšana

Kandidātvielu saraksts: Dalībvalsts vai ECHA pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma var iesniegt dokumentāciju par kādas vielas identificēšanu kā īpaši bīstamu (SVHC). Ja viela par tādu ir noteikta, to iekļauj kandidātvielu sarakstā, kurā esošās vielas pretendē uz iekļaušanu licencēšanas sarakstā (XIV pielikums). Kandidātvielu sarakstu veido saskaņā ar 59. pantu.

Vielas iekļaušana kandidātvielu sarakstā rada juridiskus pienākumus uzņēmumiem, kas šīs vielas ražo, importē vai izmanto gan atsevišķi, gan maisījumos vai izstrādājumos. Kandidātvielu saraksts šobrīd veido 174 vielas.

Izstrādājumu importētājiem un ražotājiem jāiesniedz ECHA paziņojums, ja kandidātvielu saraksta viela ir viņu izstrādājumos vismaz 1 tonna/gadā apjomā un koncentrācijā virs 0,1% masas procenta. Ja reģistrācijas dokumentācijā jau ir iekļauts SVHC vielu lietošanas vieds izstrādājumos, tad atsevišķa paziņošana nav nepieciešama.

Īpaši bīstamas vielas (SVHC) ir vielas ar šādām bīstamību raksturojošajām īpašībām:

  • Vielas, kas atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem viela ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska reproduktīvajai sistēmai, 1A vai 1B, saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CMR vielas);
  • Vielas, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu;
  • Vielas, kas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi un attiecībā uz kurām ir zinātniski pierādījumi par iespējamu nopietnu iedarbību, kas ir pamats līdzvērtīgām bažām kā CMR vai PBT/vPvB vielu gadījumā.

Licencēšana: REACH regula paredz sistēmu, saskaņā ar kuru īpaši bīstamu vielu izmantošanai un to laišanai tirgū var piemērot licencēšanas prasību. Šādas vielas ir iekļautas regulas XIV pielikumā, un tās nedrīkst laist tirgū vai izmantot bez licences pēc rieta datuma. Šī licencēšanas prasība nodrošina, ka šādu vielu izmantošanas radītie riski tiek vai nu pietiekami kontrolēti, vai kompensēti ar sociāli ekonomiskiem ieguvumiem. Svarīgs licencēšanas procesa komponents ir alternatīvo vielu vai tehnoloģiju analīze.

Licencēšanas pieteikums: ECHA iesniegtā dokumentācija, ar kuru piesakās licencēšanai, lai izmantotu (turpinātu izmantot) XIV pielikumā iekļautās vielas.

Licences pārskatīšana: piešķirtajām licencēm tiks noteikts pārskatīšanas termiņš.

Pēc regulatīvā procesa, kas norit divos posmos, SVHC var iekļaut licencēšanas sarakstā un uz tām var piešķirt licenci. Ja viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā, tās ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var pieteikties licences saņemšanai.

Rieta datums: katrai XIV pielikumā (to vielu sarakstā, kurām nepieciešama licencēšana) iekļautajai vielai minētajā pielikumā ir norādīts datums (saukts par “rieta datumu”), pēc kura šīs vielas laišana tirgū un lietošana ir aizliegta. Tas piemērojams, ja vien uz to neattiecas izņēmums vai ja vien nav saņemta licence, vai līdz pēdējā pieteikuma iesniegšanas datumam (18 mēnešu pirms rieta datuma), kas ir arī norādīts XIV pielikumā, nav iesniegts licencēšanas pieteikums, bet Komisijas lēmums par licencēšanas pieteikumu vēl nav pieņemts.

Atbrīvojumi no licencēšanas: XIV pielikumā iekļautajai vielai uz konkrēto lietošanas veidu var būt noteikts atbrīvojums no licencēšanas. Informācija par no licencēšanas atbrīvotajiem lietošanas veidiem pieejama šeit.

Uzmanību!

Pakārtotu lietotāju pienākumi 

Pakārtots lietotājs var lietot vielu, kas atbilst 56. panta 1. punktā konkretizē­tiem kritērijiem, ja vien lietošana atbilst viņa piegādes ķēdes iepriekšējās daļas dalībniekam piešķirtās licences nosacījumiem par lietošanas veidu (REACH regulas 56. panta 2. punkts).

Pakārtoti lietotāji, kas vielu lieto saskaņā ar 56. panta 2. punktu, trīs mēnešu laikā informē ECHA par vielas pirmo piegādi, kas izveido un pastāvīgi atjaunina to pakārtoto lietotāju reģistru, kuri snieguši paziņojumus. ECHA piešķir dalībvalstu kompetentām iestādēm piekļuvi reģistram.

Pakārtotā lietotāja paziņojuma iesniegšana par licencētiem lietošanas veidiem.

Aktualitātes:

ECHA 2019. gada 15. janvārī pievienoja 6 jaunas vielas REACH regulas XIV pielikumam. Vairāk informācijas šeit.

Lasīt vēl:

REACH un CLP palīdzības dienesta veidota prezentācija:

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home