Projekts LIFE Fit for REACH

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir mazo un vidējo uzņēmumu vidū visās trīs Baltijas valstīs uzlabot ķīmisko vielu  pārvaldību, tai skaitā informēt par likumdošanas prasībām, ko nosaka REACH regula (EK) Nr.  1907/2006, kas attiecas  uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, un  CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un  sniegt konsultācijas par ķīmisko vielu  klasificēšanu un marķēšanu, drošības datu lapām, ka arī par  īpašu bīstamu vielu izmantošanas nosacījumiem un iespējām, lai veicinātu īpaši bīstamu vielu  aizvietošanu ar mazāk bīstamām vielām, tādējādi mazinot  negatīvo ietekmi uz vidi.

Vairāk par šo projektu lasiet šeit

VSIA LVĢMC un biedrības “Baltijas Vides Forums” veidotie informatīvie pasākumi:

1. Seminārs/informācijas diena “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana” 2016. gada 15. jūnijā Jelgavā.

Prezentācijas:

2. Seminārs/informācijas diena “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana” 2016. gada 6. oktobrī Ventspilī.

Prezentācijas (atjauninātas):

3. Seminārs/informācijas diena “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana” 2016. gada 1. novembrī Daugavpilī.

Prezentācijas (atjauninātas):

4. Seminārs/informācijas diena “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana” 2016. gada 2. decembrī Rīgā.

Prezentācijas:

Projekta LIFE Fit for REACH ietvaros veikts tulkojums ECHA vadlīnijām "Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu" (4.1. versija)