Projekts LIFE Fit for REACH

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir mazo un vidējo uzņēmumu vidū visās trīs Baltijas valstīs uzlabot ķīmisko vielu  pārvaldību, tai skaitā informēt par likumdošanas prasībām, ko nosaka REACH regula (EK) Nr.  1907/2006, kas attiecas  uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, un  CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un  sniegt konsultācijas par ķīmisko vielu  klasificēšanu un marķēšanu, drošības datu lapām, ka arī par  īpašu bīstamu vielu izmantošanas nosacījumiem un iespējām, lai veicinātu īpaši bīstamu vielu  aizvietošanu ar mazāk bīstamām vielām, tādējādi mazinot  negatīvo ietekmi uz vidi.

Vairāk par šo projektu lasiet šeit

Ir pieejami informatīvi materiāli no VSIA LVĢMC un biedrības “Baltijas Vides Forums” veidotajiem pasākumiem 2017. gadā:

1. Seminārs/informācijas diena “Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, kas notias 2017. gada 14. novembrī Liepājā.

Semināra tēmas:

 

2. Seminārs/informācijas diena “Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, kas notika 2017. gada 21. novembrī  Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7, Dobelē.

Semināra tēmas:

 

3. Seminārs/informācijas diena “Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, kas notika 2017. gada 24. novembrī  Rīgā, viesnīcā Clarion Hotel Valdemārs, Kr. Valdemāra ielā 23.

Semināra tēmas:

 

Projekta LIFE Fit for REACH ietvaros veikts tulkojums ECHA vadlīnijām "Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu" (4.1. versija)