REACH ziņojumi saskaņā ar 117. pantu

Saskaņā ar REACH regulas 117. pantu un CLP regulas 46. pantu dalībvalstīm (DV) un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) ir pienākums iesniegt Eiropas Komisijai (Komisijai) pārskatu par REACH un CLP regulu.

  1. Reizi piecos gados DV iesniedz Komisijai pārskatu, kas ietver informāciju par to, kā REACH regula tiek īstenota to attiecīgās teritorijās (piemēram, rezultāti, kas gūti oficiālās pārbaudēs, veiktajā pārraudzībā, uzliekot paredzētos sodus un veicot citus pasākumus).
  2. Reizi piecos gadus ECHA iesniedz Komisijai pārskatu par REACH regulas darbību. Pārskatā tiek ietverta informāciju par kopīgu informācijas iesniegšanu saskaņā ar regulas 11. pantu un pārskatu par paskaidrojumiem individuālai informācijas iesniegšanai.
  3. Reizi trīs gados ECHA saskaņā ar tādu testēšanas metožu veicināšanas mērķiem, kurās neizmanto dzīvniekus, un apspriežoties ar atbilstīgām ieinteresētām personām, iesniedz Komisijai ziņojumu par sasniegto progresu testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, un testēšanas stratēģiju, kuras izmanto, lai radītu informāciju par vielas raksturīgajām īpašībām un lai novērtētu risku saskaņā ar šīs regulas prasībām, īstenošanā un izmantošanā. 
  4. Reizi piecos gados Komisija publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas gūta šīs regulas darbībā, tostarp 1., 2. un 3. punktā minēto informāciju. Komisija publicē arī vispārēju pārskatu par finansējuma apjomu un sadalījumu, kuru tā paredzējusi alternatīvo testa metožu izstrādei un novērtēšanai.