REACH

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH, no angļu valodas Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA), groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK.

 • REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 (pamatteksts) angļu un latviešu valodā.
 • REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā (pēdējie grozījumi 2017. gada 13. jūnijs).
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
  • Komisijas regula (ES) 2017/1510 (2017. gada 30. augusts), ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus;
  • Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas.
REACH mērķi:
 • uzlabot cilvēka veselības un vides aizsardzību, pasargājot no riskiem, kādus varētu radīt ķīmiskās vielas;
 • stiprināt ES ķīmiskās rūpniecības, kas ir viena no svarīgākajām ES ekonomikas nozarēm, konkurētspēju;
 • veicināt alternatīvās metodes vielu bīstamības novērtēšanai;
 • nodrošināt ķīmisko vielu brīvu apriti ES iekšējā tirgū.
​REACH procesi
 

  Reģistrācija ir process, kuras noteikumi ražotājiem un importētājiem prasa apkopot vai iegūt datus par vielu, ko tie ražo vai ieved vienas tonnas vai lielākā apjomā gadā, izmantot šos datus, lai novērtētu ar šo vielu saistīto risku, kā arī izstrādāt un ieteikt piemērotākos riska pārvaldības pasākumus.

  Izvērtēšana ir process, kurā ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti, kā arī noskaidrotu, vai noteikta viela rada risku cilvēku veselībai vai videi.

  Licencēšanas procedūras mērķis ir pārliecināties par to, ka īpaši bīstamo vielu (SVHC) izraisītais risks tiek atbilstoši kontrolēts, un nodrošināt, ka attiecīgās vielas tiek pakāpeniski aizstātas ar piemērotām alternatīvām vielām, pamatojoties uz būtiskiem socioekonomiskiem apsvērumiem un garantējot labu ES iekšējā tirgus darbību.

  Ierobežojumi ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret nepieļaujamu risku, kas saistīts ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Ar ierobežojumiem var ierobežot vai aizliegt noteiktas vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu.

 

Uzzini savus pienākumus! Izmanto ​"Navigator interaktīvais rīks"

Aktuālie grozījumi REACH regulā

 • Komisijas regula (ES) 2018/1513 (2018. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz dažām 1.A un 1.B kategorijas vielām, kuras klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) , groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Ne. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
 • Komisijas regula (ES) 2018/35 (2018. gada 10. janvāris), ar  ko  attiecībā uz  oktametilciklotetrasiloksānu  (“D4”) un  dekametilciklopentasiloksānu  (“D5”) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu;
 • Komisijas regula (ES) 2017/1510 (2017. gada 30. augusts), ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus;
 • Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas; 
 • Komisijas regula (ES) 2017/1000 (2017. gada 13. jūnijā) ar ko sakarā ar perfluoroktānskābi (PFOA), tās sāļiem un ar PFOA saistītām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu;
 • Komisijas regula (ES) 2017/999 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu;
 • Komisijas regula (ES) 2017/706 (2017. gada 19. aprīlis), ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un atceļ Komisijas Regulu (ES) 2016/1688;
 • Komisijas regula (ES) 2017/227 (2017. gada 9. februāris), ar ko attiecībā uz bis(pentabromfenil)ēteri groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Komisijas regula (ES) 2016/2235 (2016. gada 12. decembris), ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Komisijas regula (ES) 2016/1688 (2016. gada 20. septembris), ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Komisijas regula (ES) 2016/1017 (2016. gada 23. jūnijs), ar ko attiecībā uz neorganiskajiem amonija sāļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2016/1005 (2016. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu.
 • Komisijas regula (ES) 2016/863 (2016. gada 31. maijs), ar ko attiecībā uz kodīgumu ādai/ādas kairinājumu, nopietniem acu bojājumiem / acu kairinājumu un akūtu toksicitāti groza VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
 • Kopš 2015. gada 1. jūnija drošības datu lapām (DDL) piemēro Komisijas regulu (ES) Nr. 2015/830. Tajā pašā laikā neskarot REACH regulas 31. panta 9. punktu, drīkst izmantot DDL, kas jebkuram saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

​Citi normatīvie akti

 • Komisijas regulas īstenošanas lēmums (ES) 2016/2091 (2016. gada 28. novembris) neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu.
 • No 27.01.2016. stājusies spēkā Komisijas īstenošanas regula (ES) 20016/9 par datu kopīgu iesniegšanu un datu kopīgošanu saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrešanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)  

ES un nozares vadītāju rekomendētie pasākumi, lai palīdzēti MVU reģistrētājiem

Papildu informāciju par REACH regulas prasībām var saņemt REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027. Klātienes konsultācijām jāpiesakās iepriekš.