Reģistrācija

Nav datu, nav tirgus!!!

Ķīmisko vielu ražotājiem vai importētājiem, kuri Kopienā ražo vai importē ķīmiskās vielas vairāk nekā vienu tonnu gadā, jāiesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) reģistrācijas dokumentācija.

Reģistrācijas process nosaka, ka ražotājiem un importētājiem  jāapkopo un jāsagatavo dati par to saražotajām vai importētajām vielām vai vielām maisījumos ar mērķi izmantot šos datus, lai novērtētu ar šīm vielām saistīto risku, kā arī izstrādātu un ieteiktu attiecīgus riska pārvaldības pasākumus.

Reģistrācija ir balstīta uz „viena viela, viena reģistrācija" principu. Tas nozīmē, ka vienas un tās pašas vielas ražotājiem un importētājiem ir pienākums iesniegt savu reģistrāciju kopīgi. Sniegtajai analītiskajai un spektrālai  informācijai jābūt konsekventai un pietiekamai, lai apstiprinātu vielas identitāti.

Ārpuskopienas ražotājs Kopienā var iecelt Vienīgo pārstāvi, kas iesniedz ECHA reģistrācijas dokumentāciju par importēto vielas tonnāžu.

Aktuāli! No 2020.gada 1. janvāra nanoformu ražotājiem un importētājiem atbilstoši prasībām ir jāveic REACH reģistrācija. Vairāk informācijas lasīt šeit.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā:

 

Nosakiet savus pienākumus ar Navigator interaktīvo rīku.

 

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home