Tiesību akti

REACH regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

 • REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 (pamatteksts) latviešu un angļu valodā;
 • REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā  (pēdējie grozījumi 2018. gada 18. aprīlis).
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
 • Komisijas regula (ES) 2018/675 (2018. gada 2. maijs), ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus;
 • Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas.
 
REACH regulas grozījumiem var sekot līdzi arī ECHA mājaslapā.
 

Aktuālie grozījumi REACH regulā un Komisijas īstenošas lēmumi

 • Komisijas regula (ES) 2018/35 (2018. gada 10. janvāris), ar  ko  attiecībā uz  oktametilciklotetrasiloksānu  (“D4”) un  dekametilciklopentasiloksānu  (“D5”) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu;
 • Komisijas regula (ES) 2017/1510 (2017. gada 30. augusts), ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus;
 • Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1210 (2017. gada 4. jūlijs), ar ko bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), benzilbutilftalātu (BBP) un diizobutilftalātu (DIBP) identificē kā vielas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu raisa ļoti lielas bažas; 
 • Komisijas regula (ES) 2017/999 (2017. gada 13. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu;
 • Komisijas regula (ES) 2017/706 (2017. gada 19. aprīlis), ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un atceļ Komisijas Regulu (ES) 2016/1688;
 • Komisijas regula (ES) 2017/227 (2017. gada 9. februāris), ar ko attiecībā uz bis(pentabromfenil)ēteri groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; 
 • Komisijas regula (ES) 2016/2235 (2016. gada 12. decembris), ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.
 • Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2016/2091 (2016. gada 28. novembris) neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu.

 • Komisijas regulas (ES) 2016/1688 (2016. gada 20. septembris) ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

 • Komisijas regula (ES) 2016/863 (2016. gada 31. maijs) ar ko attiecībā uz kodīgumu ādai / ādas kairinājumu, nopietniem acu bojājumiem /acu kairinājumu un akūtu toksicitāti groza VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.
 • Komisijas īstenošanas regula (ES) 20016/9 (2016. gada 5. janvāris) par datu kopīgu iesniegšanu un datu kopīgošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrešanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. 

Testēšanas metožu noteikšana:

 • Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Konsolidētā versija, pēdējie grozījumi 14.02.2017.).
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
  • Komisijas Regula (ES) Nr. 2017/735 (2017. gada 14. februāris) ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. 

Maksājumi:

 • Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Konsolidētā versija, pēdējie grozījumi 22.06.2018.)
  • Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Pamatteksts).

​Apelācijas padomes organizācijas noteikumi:

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.