Atskaites par ozona slāni noārdošām vielām

Par gada pārskatu par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Saskaņā ar 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 2. punktu kas veic darbības ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1005/2009 I un II pielikumā minētajām ozona slāni noārdošajām vielām un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 842/2006 I pielikumā minētajām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izņemot ražošanu, importēšanu vai eksportēšanu), katru gadu līdz 31.martam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Pārskats ir jāsniedz šo noteikumu 1. pielikumā norādītajā formā norādot visu tajā prasīto informāciju.

Sīkāku informāciju par pārskatu sniegšanu var saņemt Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti”.