Biocīdi

Biocīdi ir vajadzīgi, lai kontrolētu cilvēku vai dzīvnieku veselībai kaitīgus organismus un organismus, kas bojā dabīgus vai rūpnieciski ražotus materiālus. Ir noteikti 22 biocīda produkta veidi. Tomēr biocīdi tiem raksturīgo īpašību un lietošanas paņēmienu dēļ var radīt risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

Līdz ar to 2012.gada 22.maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, kas atceļ un aizvieto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdu laišanu tirgū.

Regulas (ES) Nr. 528/2012 prasības tiek piemērotas no 2013. gada 1. septembra.

Regulas (ES) Nr. 528/2012 konsolidētā versija angļu valodā un latviešu valodā (Pēdējā versija 25.04.2014.).

Pamatā abi galvenie procesi, kas ir paredzēti direktīvā 98/8/EK – aktīvo vielu apstiprināšana un biocīdu atļauju piešķiršana, ir palikuši arī regulā (ES) Nr. 528/2012. Tomēr jaunā regula uzlabo Eiropas Savienības iekšējā tirgus funkcionēšanu un novērš nepilnības, kas tika atklātas ieviešot direktīvas 98/8/EK prasības.

Regulas ietvaros tiek izveidota IT platforma – Biocīdu reģistrs, kuru izmantos pieteikumu iesniegšanai, kā arī informācijas ievietošanai un izplatīšanai sabiedrībai.

Būtiskas izmaiņas regulā (ES) Nr. 528/2012 ir Savienības atļauja, kas uzņēmumam ļaus tieši biocīdu izvietot Eiropas Savienības tirgū.

Regula paredz arī aktīvu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) iesaistīšanos. ECHA nodrošinās zinātnisko un tehnisko pamatu Komisijai un dalībvalstīm regulas (ES) Nr. 528/2012 ietvaros. Kā arī ECHA būs atbildīga par Savienības atļaujas novērtējumu.

Informācijai:

2014.gada 11.martā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 334/2014, ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

Svarīgāki grozījumi biocīdu regulā (ES) Nr. 528/2012 skar sekojošos punktus:

1.      Biocīdu saimes definīcija

2.      Termiņi regulas prasību piemērošanai pēc aktīvo vielu apstiprināšanas

3.      Prasības aktīvo vielu un biocīdu ražotājiem / importētājiem

4.      Apstrādāti izstrādājumi

5.      Termina „iznīcināšana” svītrošana

Galvenie elementi biocīdu regulā (ES) Nr. 528/2012:

  • nodrošina atļauju Savienības līmenī konkrētiem biocīdiem;
  • uzlabo nacionālo atļauju un to savstarpējo atzīšanas procesu;
  • samazina testus uz dzīvniekiem, ieviešot obligātu datu apmaiņu attiecībā uz testiem, kas veikti ar mugurkaulniekiem;
  • nostiprina nosacījumus atbrīvošanai no datu iesniegšanas, piemēram, nepieprasot datus, kas nav nepieciešami;
  • paplašina darbības jomu, ietverot izstrādājumus un materiālus, kas apstrādāti ar biocīdiem, piemēram, mēbeles apstrādātas ar koksnes konservantu, un kas tiek importēti no trešajām valstīm;
  • saskaņo maksu struktūru, kas harmonizētu nosacījumus un kritērijus, lai noteiktu maksas visās dalībvalstīs;
  • ECHA iesaistās zinātniskajā darbā par biocīdiem;
  • personai, kas nodrošina biocīda laišanu tirgū, jābūt datu turētājam par aktīvo vielu, pirms tām ir pienākums to darīt biocīda atļaujas pieteikuma ietvaros.

Svarīgi! Inventarizācijas numura piešķiršana turpinās, kamēr notiek aktīvo vielu izvērtēšana saskaņā ar darba programmu.