Darba programma

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (regulas (ES) Nr. 528/2012) 89.panta 1.punts paredz, ka Komisija turpina direktīvas 98/8/EK ietvaros uzsākto darba programmu visu esošo aktīvo vielu sistemātisku pārbaudi ar mērķi pabeigt līdz 2024.gada 31.decembrim.

Darba programmas laikā Komisijas pieņem īstenošanas regulas par vielu apstiprināšanu un ar kādiem nosacījumiem tas ir darīts vai īstenošanas lēmumu par vielas neapstiprināšanu, ja izvērtējot secina, ka neizpildās regulas (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz aktīvo vielu apstiprināšanas nosacījumiem. 

Biocīdiem, kuru sastāvā ir aktīvā(-s) viela(-s), kas ir izvērtēšanas procesā darba programmas ietvaros, piemēro katras dalībvalsts nacionālās prasības. Latvijā tas ir inventarizācijas numurs piešķiršana saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr. 628 „Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem”.

2014. gada 4.augustā Eiropas Komisija pieņēma regulu (EK) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, kas aizvieto regulu (EK) Nr. 1451/2007 (turpmāk – regula (EK) Nr. 1062/2014).

Regulas (EK) Nr. 1062/2014 teksts angļu valodā un latviešu valodā.

Regulas (EK) Nr. 1062/2014 II pielikuma 1.daļā ir uzskaitītas vielas/produkta veida kombinācijas, kas iekļautas pārskatīšanas programmā.

Regulas (EK) Nr. 1062/2014 II pielikuma 2.daļā ir uzskaitītas aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas 2014. gada 4. augustā nav atbalstītas.

Regulas (EK) Nr. 1062/2014 III pielikumā ir informācija par termiņiem, kādos jāiesniedz aktīvo vielu novērtējuma ziņojums atkarībā no produkta veida.

Grozījumi:

  • 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) Nr. 2019/227 ar ko attiecībā uz konkrētāk aktīvo vielu un produkta veida kombinācijām, par kuru kompetento novērtētājiestādi bija izraudzīta Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014.

Regulas (ES) Nr. 2019/227 teksts angļu valodā un latviešu valodā

  • 2018. gada 6. novembrī Eiropas Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi, II pielikumu

Regulas (ES) Nr. 2019/157 teksts angļu valodā un latviešu valodā

Darba programmas laikā Eiropas Komisija pieņem vai nu īstenošanas regulas, ar kurām paredz, ka aktīvā viela ir apstiprināta un ar kādiem nosacījumiem tas ir darīts, vai – gadījumos, kad nav izpildīti apstiprināšanas nosacījumi vai attiecīgā gadījumā izņēmumu gadījumos paredzētie nosacījumi, vai noteiktajā termiņā nav iesniegta vajadzīgā informācija un dati, – īstenošanas lēmumus, kuros apliecina, ka aktīvā viela nav apstiprināta.

Apstiprināto vielu sarakstu var apskatīt LVĢMC mājas lapas sadaļāApstiprinātās aktīvās vielas”.

Neapstiprināto vielu sarakstu var apskatīt Eiropas Savienības tiesību aktu mājas lapā.