Eksports-imports

Apzinoties dažu starptautiskajā tirdzniecībā esošu bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, ar 2003. gada 1. aprīli Latvija pievienojās 1998. gada 10. septembra Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem.

Eiropas Savienībā Roterdamas Konvencijas prasības tiek īstenotas ar regulas par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC, Regula (ES) Nr. 649/2012) starpniecību.

PIC regula latviešu valodā un angļu valodā.

Tā nosaka noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm ārpus ES. PIC regulas mērķis ir veicināt kopīgu atbildību un sadarbību starptautiskajā tirdzniecībā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un aizsargāt cilvēku veselību un vidi, sniedzot jaunattīstības valstīm informāciju par bīstamo ķīmisko vielu drošu uzglabāšanu, transportēšanu, izmantošanu un iznīcināšanu.

PIC regula attiecas uz aizliegtām vai stingri ierobežotām vielām, kas minētas I pielikumā, kur iekļautas rūpnieciskās ķīmiskās vielas, pesticīdi un biocīdi, piemēram, benzols, hloroforms, permetrīns un dažādi nonilfenoli. Uz šo ķīmisko vielu eksportu attiecas divu veidu prasības: eksporta paziņošanas un nepārprotamas piekrišanas prasība.

PIC regula attiecas arī uz eksporta aizliegumam pakļautajām vielām, kas uzskaitītas V pielikumā, kā arī uz visām eksportējamajām  ķīmiskajām vielām, kuru iepakojumam un marķējumam ir jāatbilst attiecīgo ES tiesību aktu prasībām.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) ir atbildīga par administratīvajiem un tehniskajiem uzdevumiem, kas saistīti ar PIC regulu. Regulas ietvaros izveidota ePIC aplikācija, ar kuru aizstāj Eiropas Komisijas bīstamo ķīmisko vielu eksporta un importa datubāzi EDEXIM.

 

PIC regula stājās spēkā 2014.gada 1.martā.

Latvijā ir noteiktas divas izraudzītās valsts iestādes regulas (ES) Nr.649/2012 prasību izpildei:

  1. Valsts augu aizsardzības dienests - attiecībā uz pesticīdiem Konvencijas izpratnē;
  2. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs - attiecībā uz ķīmiskām vielām Konvencijas izpratnē.

Sīkāku informāciju par regulas prasībām var iegūt Valsts augu aizsardzības dienestā (tālr.: +371 67550945) vai Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (tālr.: +371 67032028).

 

Lasīt vēl:

  • Bīstamās ķīmiskās vielas, kurām nepieciešams eksporta pieteikums, minētas PIC regulas I pielikumā. Aktualizēts saraksts pieejams:

http://echa.europa.eu/lv/information-on-chemicals/pic/chemicals