Ķīmisko vielu datu bāze

 

Informējam, ka 2016.gada 12.janvārī stājas spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi  Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Turpmāk pārskata par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem datu iesniegšana būs elektroniska, izmantojot VSIA LVĢMC uzturēto Vienoto vides informācijas sistēmu (VVIS).

Pārskata par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem datu iesniegšana būs iespējama pēc līguma noslēgšanas ar VSIA LVĢMC un elektroniskas autorizēšanās VSIA LVĢMC tīmekļvietnē: https://www.meteo.lv/autorizacija/

 • Pārskata iesniegšanas kārtība pieejama šeit.
 • Līgums par VVIS lietošanu pieejams šeit un tā pielikums šeit.
 • Lai iegūtu pieeju ķīmijas pārskatam, ja ir mainījies lietotājs/-i līguma par pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem iesniegšanu, izmantojot VVIS, pielikumā, ir jāiesniedz  iesniegums (kurā norādīts līguma Nr. un tiek paskaidrots tas, vai tas ir jauns lietotājs, kā arī norāda, ko darīt ar iepriekšējo lietotāju - dzēst/ saglabāt) un jāaizpilda līguma pielikums, kas pieejams šeit.
 • Pirms pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem izveides un ievadīšanas, lūdzu, izlasiet instrukciju, kas pieejama: Prezentācija par ķīmisko vielu un maisījumu datubāzi no semināra, kas notika 2020.gada 13.februārī.
 • Instrukcija par produkta grupas norādīšanu maisījumiem, kuros ietilpst ķīmiskās vielas, kas ir gaistošie organiskie savienojumi (GOS), pieejama šeit.
 • Jaunums! LVĢMC ir iespējams iegādāties maksas palīgmateriālu "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu", plašāka informācija pieejama šeit.

"Ķīmisko vielu likuma" 7.pants paredz, ka Ministru Kabinets nosaka, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē, kā arī ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību (MK noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze", 22.12.2015.).

Ķīmisko vielu un maisījumu datubāzē iekļauj nepieciešamās ziņas no uzņēmumu iesniegtajiem pārskatiem par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas nepieciešamas avāriju likvidēšanai, uzraudzības un kontroles īstenošanai.

Ķīmisko vielu un maisījumu ražotājs vai ievedējs Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus ES elektroniski reģistrējas un aizpilda pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā, slēdzot līgumu ar LVĢMC  par VVIS lietošanu.

Pārskatā par ķīmisko vielu un maisījumu ražošanu vai Latvijas teritorijā ievesto jāsniedz šādas ziņas:

 • Dati par pārskata iesniedzēju ( juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese; reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā; tālruņa numurs; e-pasta adrese);
 • Ķīmisko vielu nosaukumi pēc IUPAC nomenklatūras, CAS un EK numuri;
 • Pilns maisījuma sastāvs, katras sastāvdaļas nosaukums atbilstoši IUPAC, to CAS un EK numuri un klasifikācija;
 • Ja ķīmiskā viela vai maisījums satur ķīmisku vielu, kas ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (turpmāk – PIC regula) I pielikumā, norāda valsti, no kuras ķīmiskā viela/ maisījums ievesta Latvijas teritorijā;
 • Ja maisījumā ietilpst ķīmiskās vielas, kas ir gaistošie organiskie savienojumi (GOS), norāda produkta grupu;
 • Saražotais vai Latvijas teritorijā ievestais daudzums atbilstošajā uzņēmumā;
 • Ķīmiskās vielas vai maisījuma klasifikācija un marķējums;
 • Attiecīgās ķīmiskās vielas vai maisījuma kombinētās nomenklatūras kods, ja ķīmiska viela vai maisījums tiek importēts;
 • Transporta klasifikācija (ADR un RID) bīstamo preču pārvadājumiem;
 • Pielietojums atbilstoši NACE kodiem;
 • Ķīmiskās vielas/ maisījuma uzglabāšanas adrese;
 • Pievieno drošības datu lapas.

Pārskats ir jāiesniedz LVĢMC par tām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kuru ražošanas vai Latvijas teritorijā ievestais apjoms iepriekšējā kalendārā gada laikā ir bijis lielāks vai vienāds ar 100 kg. Ja ķīmiskās vielas un maisījumi klasificēti kā akūti toksiskas 1., 2. un 3. kategorijas vielas un maisījumi, kancerogēnas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, mutagēnas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. A un 1. B kategorijas vielas un maisījumi, 1. kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas iedarbības (STOT SE), 1. kategorijas vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc atkārtotas iedarbības (STOT RE) vai 1. kategorijas vielas un maisījumi ar ieelpas toksicitāti, pārskats ir jāiesniedz, ja to apjoms sasniedzis vai pārsniedzis 10 kg/gadā.

LVĢMC norāda, ka pārskati par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem NAV jāsniedz par izstrādājumiem, kas satur ķīmiskās vielas. Izstrādājums ir objekts, kam izgatavošanas laikā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.

Kur neskaidrību gadījumā var saņemt palīdzību?

Konsultācijas par pārskata iesniegšanu un datu ievades kārtību - chemdb@lvgmc.lv, tālrunis: +371 67032028.