Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas 2005. – 2007.g. periods

Ar 2005. gada 23. novembri Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA) uzsāka siltumnīcas efekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības reģistra darbību.

Ar 2005. gadu Eiropas Savienības valstīs tika izveidota siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un uzsākta šo kvotu aktīva tirdzniecība laika periodam 2005. – 2007. gads. Tirdzniecības pamatā ir Eiropas Komisijas apstiprinātie dalībvalstu Nacionālie emisijas kvotu sadales plāni.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (bij. LVĢMA) saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32.7 pantu un 2004. gada 22. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība” 20. pantu nodrošina Latvijas Nacionālā emisijas kvotu sadales plāna, izsniegto SEG emisiju atļauju nosacījumu, kā arī citas ar emisiju kvotu tirdzniecību saistītās aktuālas informācijas pieejamību sabiedrībai, ievietojot to mājas lapā.

Papildinformācija: