Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Latvija 2002. gada 30. maijā ratificēja Kioto protokolu, tādējādi uzņemoties visas tajā noteiktās saistības, tai skaitā par piedalīšanos Eiropas Savienības Vienotajā SEG emisiju tirdzniecības sistēmā. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu 32.7 pantu un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārto dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” nodrošina ar emisiju kvotu tirdzniecību saistītās aktuālās informācijas pieejamību sabiedrībai.

Starptautiskā SEG emisiju tirdzniecība (saskaņā ar Kioto protokola 17. pantu) nodrošina dalībvalstīm iespēju iegādāties emisiju vienības no citas dalībvalsts un izmantot tās, lai izpildītu savas emisijas samazināšanas saistības, kuras noteiktas Kioto protokolā. Dalībvalstīm noteiktais emisiju apjoms katram periodam jeb pieļaujamo emisiju līmenis (mērķis) ir noteikts un to nedrīkst pārsniegt.

Starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā ir iesaistītas dažāda veida emisiju vienības:

  • AAU – Noteiktā daudzuma vienības, kas tiek piešķirtas dalībvalstīm saskaņā ar dalībvalstu sākotnējo ziņojumu. Šis emisiju vienību (kvotu) daudzums ir noteikts, ņemot vērā dalībvalstu emitēto SEG daudzumu 1990. gadā (tā sauktajā bāzes gadā);
  • RMU – Emisijas piesaistes vienības, kas tiek piešķirtas dalībvalstīm saskaņā ar mežsaimnieciskām darbībām, kas ir noteiktas Kioto protokola 3.3 un 3.4 pantos;
  • ERU – Emisijas samazināšanas vienības saskaņā ar Kopīgi īstenojamiem projektiem (Joint Implementation), kas noteikti Kioto protokola 6. pantā;
  • CER – Sertificētais emisiju samazinājums saskaņā ar Tīrās attīstības mehānisma (Clean Development Mechanism) projektu aktivitātēm, kas noteiktas Kioto protokola 12. pantā.

Savienībās emisiju tirdzniecības sistēmā piedalās gan dalībvalstis, gan uzņēmumi, kuru dalība ir noteikta ar iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei.

Dalībvalstu iespējas veikt darbības ar Kioto protokola vienībām (pirkt/pārdot) nodrošina Savienības reģistra sistēma.

Ir izveidoti 2 veidu reģistri:

  • Savienības reģistrs apvieno 28 dalībvalstu reģistrus, kas sastāv no ES un KP kontiem, kur ir ieskaitītas dalībvalstīm piešķirtās emisiju vienības;
  • ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāts Tīrās attīstības mehānismu izpildpadomes vārdā ir izveidojis Tīrās attīstības mehānismu reģistru, lai būtu iespējas piešķirt Tīrās attīstības mehānismu kredītus un izplatīt tos dalībvalstīm. Tikai Tīrās attīstības mehānismu projektu dalībniekiem ir piešķirti konti šajā reģistrā, jo šajā emisiju tirdzniecības reģistrā nav pieļauta emisiju tirdzniecība.

Papildinformācija:

Pakalpojums:

Emisijas reģistrs