Statistikas pārskatu un APUS ievadīšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 4. punktu pārskatu iesniegšanas termiņš ir 1. marts.

Ja organizācijai ir izveidots pieteikums par datu ievadi (2-Gaiss, 2-Ūdens, 3-Atkritumi), bet ir mainījušies pieteikumā norādītie lietotāji, tad, lūdzu, aizpildiet lietotāju aktualizācijas iesniegumu.

Ja esat aizmirsis paroli, rīkojieties saskaņā ar paroles atgūšanas instrukciju.

Gadījumā, ja Jūsu pārstāvētajā organizācijā pārskatu datus vadīs vairāki darbinieki, tad līgumā vai pieteikumā norādītais lietotājs (galvenais lietotājs) var piešķirt pieejas tiesības saviem kolēģiem saskaņā ar galvenā lietotāja instrukciju.

 

APUS lietotājiem, lai ieietu sistēmā un vadītu pavadzīmes, jāspiež uz "Statistikas pārskatu ievade".

2-Gaiss ievades instrukcija

2-Ūdens ievades instrukcija

3-Atkritumi ievades instrukcija

Pārskata par ķīmiskām vielām un maisījumiem ievades instrukcija

Galvenā lietotāja instrukcija

APUS ievades instrukcija

MK not. 271 izmaiņas attiecība uz pārskata 2-Gaiss ievadi

Lai varētu operatīvāk veikt atkritumu pārvadājumu reģistrēšanu, ir iespēja lietot Mobilās aplikācijas APUS datu ievadei:

Android viedtālruņiem Image result for google play icon

 

iOS viedtālruņiem Image result for app store

Konsultācijas par reģistrācijas un datu ievades kārtību – atbalsts@lvgmc.lv

Informāciju par attiecīgās Reģionālās vides pārvaldes pasta adresi un tālruni skatīt Valsts vides dienesta mājas lapā http://www.vvd.gov.lv/lv/kontaktinformacija

 

Valsts statistisko pārskatu "2-Gaiss", "2-Ūdens" un "3-Atkritumi" publiskā pieeja

Atsauksmes un ierosinājumus sūtiet uz atbalsts@lvgmc.lv