Plūdu riska informācijas sistēma

Latvijas plūdu riska un plūdu draudu kartes

Latvijas plūdu riska un plūdu draudu kartes lietošanas pamācība: https://youtu.be/NGS9e2PWZFs

Infografika: Iepazīsti Latvijas plūdu postījumu vietu un plūdu riska kartes

Plūdu draudu un plūdu riska kartēs var atrast informāciju par paliem (sniega kušanas un lietus plūdiem pavasarī) un jūras vējuzplūdiem.

Plūdu draudu un plūdu riska kartes atspoguļo teritorijas un objektus, kuri varētu tikt applūdināti un apdraudēti pie šādiem plūdu scenārijiem:

  • mazas (0,5%) varbūtības plūdi - 1.plūdu riska vai ārkārtas scenārijs (ārkārtēji, ekstremāli plūdi) ar atkārtošanās periodu >200 gadiem vai dažādu specifisku iemeslu radītie plūdi;
  • vidējas (1%) varbūtības plūdi - 2.plūdu riska scenārijs (ar iespējamo atkārtošanās periodu ≥100 gadiem);
  • lielas (10%) varbūtības plūdi - 3.scenārijs (bieži, ar atkārtošanās periodu ≤10 gadiem).

Katram plūdu draudu karšu scenārijam ir sagatavota informācija par applūstošo teritoriju robežām, ūdens dziļumiem un ūdens līmeņa augstuma atzīmēm (upju šķērsprofilos).

Papildus katram scenārijam ir sagatavotas plūdu riska kartes, kuras atspoguļo informāciju par:

  • aptuvenu potenciāli skarto iedzīvotāju skaitu;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) un piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām plūdu zonās;
  • apdraudētajām ekonomiskajām aktivitātēm applūstošajās teritorijās: ēkām, ceļiem, aramzemēm, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT), hidroelektrostacijām (HES), polderiem, kultūrvēsturisko mantojumu.

Plūdu varbūtība ir plūdu atkārtošanās varbūtības novērtējums, kas balstīts uz matemātiskās statistikas datiem. Šī varbūtība nenozīmē, ka, piemēram, 1% plūdu gadījumā starp katriem plūdiem tiešām ir vismaz 100 gadi, jo tie notiek neregulāri. Analizējot ilgtermiņa statistiku par plūdu atkārtošanās biežumu, 1000 gadu periodā varētu sagaidīt apmēram desmit 1% varbūtības plūdu atkārtošanās gadījumus, turklāt šie plūdi nenotiks ik pēc 100 gadiem – daļā gadījumu starp šādām atkārtošanās reizēm varētu būt 15 vai mazāk gadu, turpretī citos - pat 150 vai vairāk gadu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (turpmāk Plūdu Direktīvas) prasībām, teritorijām ar nozīmīgu plūdu risku (nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas (NNPRT)), kā arī teritorijām ārpus NNPRTs (pārējās teritorijas), ir sagatavotas Plūdu draudu un plūdu riska kartes.

Ventas, Lielupes un Gaujas baseinu Plūdu informācijas sistēma

Apzīmējumi

Plūdu karšu arhīvs