Plūdu apdraudētās teritorijas

Pavisam Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju, ezeru skaits ir vairāk kā  3 tūkstoši. No hidroloģiskajiem apstākļiem visvairāk ir atkarīgi ūdens transports, ostas, enerģētika, zvejniecība, lauksaimniecības nozares un celtniecība.     

Operatīvo un vēsturisko datu analīze dot iespēju veikt hidroloģiskos aprakstus un aprēķinus par upju un ezeru hidroloģisko elementu režīmu:

  • vidējiem, maksimāliem un minimāliem ūdens līmeņiem un caurplūdumiem jebkurā Latvijas upē un upju posmā;
  • teritorijas applūšanas risku pie upju ūdens līmeņiem ar noteikto varbūtību (dzīvojamu objektu būvēšanai - 10% pēc LR MK Noteikumiem “Par ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanu”), ieklāju applūšanas zonas kartēšanu;
  • upju un ezeru ledus parādības raksturojumu (ledstāves perioda ilgums, ledus iešanas, vižņu un ledus sastrēgumi).

Pakalpojums:

Plūdu apdraudēto teritoriju noteikšana

Hidroloģisko elementu vērtības