Papildus informācija un materiāli

Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas grafiks

Aizsargājamo teritoriju reģistrs ŪSD

Biogēno vielu slodzes noteikšanas metodika 2009

 

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam izstrādes metodiskie materiāli

Metodiskie_materiali_Daugavas_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Gaujas_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Lielupes_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Ventas_UBA.zip

 

Ar Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu saistītie projekti

Ūdens struktūrdirektīva