Papildus informācija un materiāli

Kopsavilkums par pasākumu programmu izpildi 2016.-2018.gadā un to izmaksu aprēķinu

EQS: kopsavilkums par papildu monitoringa programmu un pagaidu pasākumu programmu

Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana

Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas grafiks

Aizsargājamo teritoriju reģistrs ŪSD

Biogēno vielu slodzes noteikšanas metodika 2009

 

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021.gadam izstrādes metodiskie materiāli

Metodiskie_materiali_Daugavas_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Gaujas_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Lielupes_UBA.zip

Metodiskie_materiali_Ventas_UBA.zip

 

Ar Plūdu Direktīvas ieviešanu saistītie materiāli

1. Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam;

2. Metodika plūdu ietekmes novērtējumam un plūdu izraisīto zaudējumu  aprēķiniem Latvijā;

3. Kritēriji un metodika plūdu ridku mazināšanas pasākumu izvērtēšanai.

4. Informācija par iespējamo plūdu postījumu vietu un plūdu riska karšu izstrādi Plūdu riska pārvaldības plāniem 2022.-2027. gadam

5. Plūdu riska statistika pa upju baseinu apgabaliem Plūdu riska pārvaldības plāniem 2022.-2027. gadam

 

Ar Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu saistītie projekti

Ūdens struktūrdirektīva