Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un plūdu riska pārvaldības plāni

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni ir reģionāla mēroga plānošanas dokumenti ūdeņu aizsardzības un ilgtspējas nodrošināšanai. Katram upju baseinu apgabalam tiek izstrādāts savs plāns 6 gadu periodam – Latvijā ir Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni.

Trešā perioda Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes laika grafika sabiedriskā apspriešana uzsākta ar 2018.gada 01.septembri un tā ilgs pusgadu, līdz 2019.gada 28.februārim. Šajā laikā jebkurš interesents var iesniegt savus komentārus, nosūtot tos uz e-pastu sabiedriba@lvgmc.lv.


3.perioda Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g.

Rīkojums par iespējamo plūdu postījumu vietu karšu un plūdu riska karšu apstiprināšanu

Apstiprinātais Sākotnējā plūdu riska novērtējums 2019.-2024. gadam

Saņemto komentāru apkopojums par Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projektu 22.12.2021.-2027. Plūdu riska pārvaldības plānu sagatavošanai

Rīkojums par Sākonējā plūdu riska novērtējuma 2019.-2024. gadam apstiprināšanu

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projekts 22.12.2021.-2027. Plūdu riska pārvaldības plānu sagatavošanai

Ir uzsākta sabiedriskā apspriešana par Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma projektu 22.12.2021.-2027. gada Plūdu riska pārvaldības plānu sagatavošanai. Sabiedriskā apspriešana uzsākta 2018. g. 15. aprīlī un ilgs līdz 2018. g 30. jūnijam. Šajā laikā jebkurš interesents var iesniegt savus komentārus, nosūtot tos uz e-pastu sabiedriba@lvgmc.lv

Lūdzam sniegt savus komentārus par sekojošiem jautājumiem:

   Vai jūs piekrītat plūdu riska novērtēšanas metodēm? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

•   Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt vēsturisko plūdu laika periodā no 2007. līdz 2016. gadam aprakstu, lai tas sniegtu visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā identificējot valsts nozīmes plūdu riska teritorijas?

•   Vai jūs piekrītat plūdu draudu un plūdu riska karšu analīzei un tā secinājumiem? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

•   Vai jūs piekrītat plūdu postījumu ekonomiskā novērtējuma metodēm un ekonomiskās analīzes rezultātiem? Lūdzu, pamatojiet savu viedokli.

•   Vai jūs piekrītat sākotnējā plūdu riska novērtējuma pamatprincipiem? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

•   Vai jūs piekrītat Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojuma gala rezultātiem? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.


2. perioda Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 1. perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2015.-2021. g.

Informatīvais ziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietekmi uz apstiprinātajiem Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam un Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāniem 2016.-2021.gadam.

Saņemto komentāru apkopojums par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu.

Saņemto komentāru apkopojums par Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatiem.

Vides pārskats Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021. gadam

Vides pārskats Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021. gadam

Vides pārskats Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021. gadam

Vides pārskats Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021. gadam

Rīkojums par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021.gadam apstiprināšanu

Rīkojums par Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu

Grozījumi 2015.gada 22.decembra rīkojumā Nr.378 "Par Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu

Apstiprinātie četru upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2016.-2021.gadam

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam (papildināts)
Plāns (~ 4 MB)
Pielikumi (~ 60 MB)
Sabiedrības komentāru apkopojums

Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam

Plāns (~ 4 MB)
Pielikumi (~ 35 MB)
Sabiedrības komentāru apkopojums

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam

Plāns (~ 4 MB)
Pielikumi (~ 32 MB)
Sabiedrības komentāru apkopojums

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam

Plāns (~ 4 MB)
Pielikumi (~ 40 MB)
Sabiedrības komentāru apkopojums

Apstiprinātie četru upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāni 2016.-2021.gadam

Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības 2016.-2021.gadam

Plāns (4.9 MB)

Gaujas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam

Plāns

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam

Plāns

Ventas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam

Plāns

Grozījumi

 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna projekts 2016.-2021. gadam

Plāns (3.8 MB)

Gaujas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna projekts 2016.-2021. gadam

Plāns (1.9 MB)

Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu

Ir uzsākta sabiedriskā apspriešana par otrā perioda (22.12.2015.-2021. g.) upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektiem un plūdu riska pārvaldības plānu projektiem. Sabiedriskā apspriešana uzsākta 2015. g. 30. janvārī un ilgs 6 mēnešus. Šajā laikā jebkurš interesents var iesniegt savus komentārus, nosūtot tos uz e-pastu sabiedriba@lvgmc.lv . Pieejamo materiālu klāsts tiks regulāri papildināts. Publicēto versiju saraksts.

Lūdzam sniegt savus komentārus par sekojošiem jautājumiem:

Virszemes ūdensobjektu, virszemes un pazemes aizsargājamo teritoriju vispārīgs raksturojums

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)
Daugavas upju baseinu apgabals (v2)
Daugavas upju baseinu apgabals (v3)

Gaujas upju baseinu apgabals (v1)
Gaujas upju baseinu apgabals (v2)
Gaujas upju baseinu apgabals (v3)

Lielupes upju baseinu apgabals (v1)
Lielupes upju baseinu apgabals (v2)
Lielupes upju baseinu apgabals (v3)

Ventas upju baseinu apgabals (v1)
Ventas upju baseinu apgabals (v2)
Ventas upju baseinu apgabals (v3)

 
 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt upju baseinu apgabala vispārīgo raksturojumu, lai tas sniegtu visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā ūdeņu stāvokļa un slodžu novērtējumā?
 • Cik saprotams ir ūdensobjektu izdalīšanas process – kādus uzlabojumus vai izmaiņas tajā jūs ieteiktu izdarīt? Vai ir komentāri par konkrētu ūdensobjektu izdalīšanu?

Ūdens izmantošanas sociālekonomiskās nozīmības novērtējums

Daugavas upju baseinu apgabals (v1) Gaujas upju baseinu apgabals (v1)
Lielupes upju baseinu apgabals (v1) Ventas upju baseinu apgabals (v1)
 
 • Vai piekrītat nozīmīgu ūdens lietotāju un izmantošanas veidu, kā arī to radītās slodzes uzskaitījumam? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Ūdens izmantošanas tendenču attīstības novērtējums „bāzes scenārija” izstrādei

Daugavas upju baseinu apgabals (v1) Gaujas upju baseinu apgabals (v1)
Lielupes upju baseinu apgabals (v1) Ventas upju baseinu apgabals (v1)
 
 • Vai piekrītat novērtējuma secinājumiem par analizēto nozaru iespējamo attīstību laikā līdz 2021. gadam? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Ūdens izmantošanas izmaksu segšanas un maksājumu sistēmas analīze

Daugavas upju baseinu apgabals (v1) Gaujas upju baseinu apgabals (v1)
Lielupes upju baseinu apgabals (v1) Ventas upju baseinu apgabals (v1)
 
 • Vai piekrītat izmaksu segšanas novērtējuma un ūdens cenu politikas analīzes rezultātiem un priekšlikumiem ūdens maksājumu politikas izmaiņām? Lūdzu, pamatojiet savu viedokli.

Virszemes ūdensobjektu, virszemes un pazemes aizsargājamo teritoriju kvalitātes vērtējums

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)

Daugavas upju baseinu apgabals (v2)

Gaujas upju baseinu apgabals (v1)

Gaujas upju baseinu apgabals (v2)

Lielupes upju baseinu apgabals (v1)

Lielupes upju baseinu apgabals (v2)

Ventas upju baseinu apgabals (v1)

Ventas upju baseinu apgabals (v2)

03.09.2015. Ir papildināts virszemes ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes novērtējums, ņemot vērā jaunākos pieejamos (2014.gada) prioritāro un bīstamo vielu monitoringa rezultātus ūdens matricai. Atbilstoši jaunākajiem datiem, slikta ķīmiskā kvalitāte ir ūdensobjektā E039 Saukas ezers (Lielupes UBA), ko nosaka paaugstināta tributilalvas katjona koncentrācija (vienā mērījumā pārsniegts MPK-VKN robežlielums) un poliaromātisko ogļūdeņražu koncentrācija (pārsniegts GVK-VKN robežlielums benz(g,h,i)perilēna un indeno(1,2,3-cd)pirēna summai).

Pārējos 2014.gadā apsekotajos ūdensobjektos vides kvalitātes normatīvu pārsniegumi ūdens matricā nav konstatēti. Atjaunoti pielikumi četriem UBA plāniem:

Daugavas upju baseinu apgabals Gaujas upju baseinu apgabals
Lielupes upju baseinu apgabals Ventas upju baseinu apgabals
 
 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt virszemes ūdensobjektu un aizsargājamo teritoriju kvalitātes novērtējumu?
 • Vai piekrītat virszemes ūdensobjektu un aizsargājamo teritoriju kvalitātes novērtējuma rezultātiem? Lūdzu, pamatojiet savu viedokli.

Antropogēno slodžu un to radīto ietekmju analīze

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)

Daugavas upju baseinu apgabals (v2)

Gaujas upju baseinu apgabals (v1)

Gaujas upju baseinu apgabals (v2)

Lielupes upju baseinu apgabals (v1)

Lielupes upju baseinu apgabals (v2)

Ventas upju baseinu apgabals (v1)

Ventas upju baseinu apgabals (v2)

 
 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt antropogēno slodžu un ietekmju analīzi?
 • Vai piekrītat secinājumiem par antropogēno slodžu un to radīto ietekmju būtiskumu upju baseinu apgabalos? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Pasākumu programmas ūdeņu stāvokļa uzlabošanai

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)

Daugavas upju baseinu apgabals (v2)

Daugavas upju baseinu apgabals (v3)

Gaujas upju baseinu apgabals (v1)

Gaujas upju baseinu apgabals (v2)

Lielupes upju baseinu apgabals Ventas upju baseinu apgabals
 
 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt pasākumu programmas ūdeņu stāvokļa uzlabošanai? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Plūdu riska pārvaldības plāns: vispārīgs raksturojums, plūdu riska sākotnējais novērtējums, klimata pārmaiņu ietekme

Daugavas upju baseinu apgabals (v1) Gaujas upju baseinu apgabals (v1)
Lielupes upju baseinu apgabals (v1) Ventas upju baseinu apgabals (v1)
 
 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt plūdu riska pārvaldības plānā ietverto vispārīgo raksturojumu, lai tas sniegtu visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā novērtējot plūdu risku un izstrādājot pretplūdu pasākumu programmu?
 • Vai piekrītat plūdu riska sākotnējā novērtējuma un klimata pārmaiņu ietekmes novērtējuma rezultātiem? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Plūdu riska pārvaldības plāns: plūdu postījumu un plūdu riska karšu detalizēts apraksts

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)  
   

Plūdu riska un postījumu kartes Daugavas upju baseinu apgabalam

Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem kartes ir izstrādes procesā.

 • Ar kādu informāciju jūs ieteiktu papildināt plūdu postījumu un plūdu riska karšu aprakstu, lai tas sniegtu visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā izstrādājot pretplūdu pasākumu programmu?
 • Vai piekrītat plūdu postījumu un plūdu riska novērtējumam? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.

Plūdu riska pārvaldības plāns: pasākumu programmas plūdu riska pārvaldības mērķu sasniegšanai

Daugavas upju baseinu apgabals (v1)  
   
 
 • Vai piekrītat izmaksu segšanas novērtējuma un ūdens cenu politikas analīzes rezultātiem un priekšlikumiem ūdens maksājumu politikas izmaiņām? Lūdzu, pamatojiet savu viedokli.

Ir sagatavots pārskats "Būtiski ūdeņu apsaimniekošanas jautājumi Latvijas upju baseinos". Ikviens interesents ir aicināts izteikt viedokli par pārskatā uzdotajiem jautājumiem, līdz 2014. gada 31.decembrim nosūtot komentārus uz e-pasta adresi: ieva.jakovleva@varam.gov.lv

Otrā perioda Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes laika grafika sabiedriskā apspriešana uzsākta ar 2013.gada 10.aprīli un tā ilgs pusgadu, līdz 2013.gada 10.oktobrim. Šajā laikā jebkurš interesents var iesniegt savus komentārus, aizpildot tam paredzēto formu.


1.perioda Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 22.12.2009.-2015.g.

Pirmo upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrāde uzsākās 2004.gadā ar antropogēno slodžu un ietekmju raksturojuma un ekonomiskās analīzes sagatavošanu (raksturojums), tad 2007.gadā tika sagatavots pārskats par būtiskiem ūdenssaimniecības jautājumiem (pārskats), bet līdz 2008.gada beigām  izstrādātas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 1.redakcijas, kuras tālāk 6 mēnešu periodā tika nodotas sabiedriskajai apspriešanai (gala ziņojums), un 2009.gada 21.decembrī ar Vides ministra rīkojumu tika apstiprinātas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu īsās versijas. Pilnās versijas ir paredzētas plašākam informācijas ieskatam un analīzei. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem tika izstrādāts arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (informatīvais ziņojums).

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns (2009-2015)

Apstiprinātā versija

Pilnā versija

SIVN Vides pārskats

Saņemtie komentāri sabiedriskajā apspriešanā

Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns (2009-2015)

Apstiprinātā versija

Pilnā versija

SIVN Vides pārskats

Saņemtie komentāri sabiedriskajā apspriešanā

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns (2009-2015)

Apstiprinātā versija

Pilnā versija

SIVN Vides pārskats

Saņemtie komentāri sabiedriskajā apspriešanā

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns (2009-2015)

Apstiprinātā versija

Pilnā versija

SIVN Vides pārskats

Saņemtie komentāri sabiedriskajā apspriešanā