Ūdens statistikas apkopojumi

Vides parametrus, kas skar ūdens jomu, var sagatavot dažādu pārskatu un statistisku apkopojumu veidā. Šajā sadaļā ir publicēti virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējumi sadaļā Ūdens kvalitātes novērtējums un sniegtas norādes, kā tiek veikts ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, kā arī sadaļā 2-Ūdens pārskati pieejama informācija vairāku gadu periodā dažādos griezumos - gan biežāk pielietotās testēšanas metodes notekūdeņu prametru analīzēs, gan ūdens ieguves un udeņos ievadītā piesāŗnojuma apjomi gan teritoriālā, gan baseinu griezumā.

Dati par ūdens kvalitāti un piesārņojumu tiek sagatavoti un ziņoti EIONET Centrālajā datu krātuvē (Central Data Repository) par sekojošām tēmām: